Báo cáo quản lý về Công ty TNHH thương mại sana ​MỤC LỤC


Lời mở đầu 1Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH thương mại sana 3

I/ Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH thương mại sana 3

1/ Quá trình hình thành và sự phát triển 3

2/ Chức năng và nhiệm vụ 3

II/ Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 5

1/ Sơ đồ tổ chức của công ty 5

2/ Trách nhiệm và quền hạn của phòng ban. 6

Phần II: Tình hình tài chính tại công ty TNHH thương mại Sana 9

I/ Công tác tài chính của công ty. 9

II/ Công tác báo cáo đánh giá tình hình tài chính 10

1/ Kết quả hoạt động kinh doanh 10

2/ Tình hình vốn và nguồn vốn của doanh nghiệp . 14

Phần III: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác quản lý tại công ty TNHH thương mại sana 21

1/ Sự cần thiết : 21

2/ Những ưu điểm . 21

Kết luận 23


Xem Thêm: Báo cáo quản lý về Công ty TNHH thương mại sana
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo quản lý về Công ty TNHH thương mại sana sẽ giúp ích cho bạn.