Đề tài: Các giải pháp hoàn thiên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Thành Ngân


Chương 1 Một số vấn đề cơ bản về chất lượng và quản lý chất lượng
1.1. Những vấn đề chung về chất lượng.
1.1.1. Chất lượng và khái niệm về chất lượng
1.1.2. Đặc điểm của sản phẩm xây dựng và chất lượng của sản phẩm xây dựng.
1.1.2.1. Đặc điểm sản phẩm xây dựng.
1.1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng của chất lượng.
1.1.2.3. Các yếu tố tác động đến chất lượng sản phẩm xây dựng.
1.1.2.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng công trình xây dựng.
1.2. Quản lý chất lượng.
1.2.1. Khái niệm quản lý chất lượng.
1.2.2.Chức năng của quản lý chất lượng.
1.2.2.1. Chức năng hoạch định.
1.2.2.2. Chức năng tổ chức thực hiện.
1.2.2.3. Chức năng kiểm tra, kiểm soát.
1.2.2.4. Chức năng điều chỉnh và cải tiến.
1.2.3. Nội dung của quản lý chất lượng trong doanh nghiệp xây dựng.
1.2.3.1. Quản lý chất lượng trong thiết kế công trình.
1.2.3.2. Quản lý chất lượng trong khâu cung ứng nguyên vật liệu.
1.2.3.3 Quản lý chất lượng trong quá trình thi công.
1.2.3.4 Quản lý chất lượng trong quá trình bàn giao và sử dụng công trình.
1.3. Hệ thống quản lý chất lượng.
1.3.1. Khái niệm.
1.3.2. Giới thiệu về HTQLCL ISO 9001:2000
1.3.2.1 Khái niệm ISO 9001:2000
1.3.2.2. Triết lý cơ bản và các nguyên tắc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001:2000.
1.3.2.2.1. Triết lý quản trị của bộ TC ISO 9001:2000
1.3.2.2.2. Các nguyên tắc áp dụng ISO 9001:2000
1.3.3. Hệ thống quản lý chất lượng và nguyên tắc thiết kế khi áp dụng trong lĩnh vực xây dựng.


Chương 2 Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty
2.1. Giới thiệu chung về công ty
2.1.1. Hình thức, tên gọi và trụ sở Công ty
2.1.1.1. Hình thức.
2.1.1.2 Tên công ty
2.1.1.3 Trụ sở công ty
2.1.2. Ngành, nghề kinh doanh:
2.1.3. Cơ cấu tổ chức của Công ty:
2.1.4. Năng lực của Công ty
2.1.4.1 Năng lực tài chính của Công ty
2.1.4.2 Lực lượng lao động của Công ty
2.1.4.3. Đặc điểm về máy móc thiết bị và công nghệ
2.2 Quá trình triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty
2.2.1 Những thuận lợi và khó khăn khi triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ Phần Xây dựng và Thương mại Thành Ngân
2.2.1.1 Thuận lợi
2.2.1.2 Những khó khăn
2.2.2 Kế hoạch triển khai áp dụng bộ TC ISO 9001:2000
2.2.3 Tình hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty
2.2.3.1 Bộ máy tổ chức quản lý chất lượng tại Công ty
2.2.3.2 Mục tiêu chất lượng của Công ty
2.2.3.3 Chính sách chất lượng của Công ty
2.2.4. Hệ thống văn bản tài liệu chất lượng
2.2.4.1 Cấu trúc của hệ thống tài liệu theo ISO 9001:2000
2.2.4.2 Hệ thống văn bản tài liệu của Công ty
2.2.4.3 Giới thiệu các quy trình của HTQLCL
2.3 Quản lý chất lượng trong thi công các công trình
2.3.1 Công tác thiết kế sản phẩm mới
2.3. 2 Bảo đảm nguyên vật liệu đầu vào
2.3.3 Đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công
2.3.4 Quản lý chất lượng trong quá trình thi công
2.3.5. Quản lý chất lượng đến khi nghiệm thu công trình
2.4. Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty
2.4.1 Thành quả đạt được
2.4.2 Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân hạn chế
2.4.3.1 Nguyên nhân chủ quan
2.4.3.2 Nguyên nhân khách quan

Chương 3 Các giải pháp hoàn thiên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ Phần xây dựng và thương mại Thành Ngân
3.1. Phương hướng đảm bảo chất lượng công trình của Công ty trong một số năm tới.
3.1.1. Phương hướng mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.
3.1.2. Phương hướng đảm bảo chất lượng của Công ty.
3.1.3 Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 tại Công ty
3.2. Giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thành Ngân
3.2.1. Phát huy vai trò của đại diện lãnh đạo về chất lượng theo dõi, giám sát và chịu trách nhiệm chính về hệ thống quản lý chất lượng; duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000
3.2.2. Không ngừng nâng cao nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 cho CBCNV trong toàn công ty
3.2.3. Tăng cường sử dụng các công cụ quản lý chất lượng
3.2.4 Tăng cường chất lượng nguồn nhân lực của Công ty đi đôi với quản lý tri thức
3.2.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình quản lý và cải tiến chất lượng
3.2.6. Tăng cường công tác tiêu chuẩn hóa và quản lý đo lường tại cơ sở
3.2.7 Tổ chức cho các cán bộ chất lượng tham gia khóa học đào tạo chuyển đổi áp dụng ISO 9001-2000 sang ISO 9001-2008
3.3. Một số kiến nghị với nhà nước và cơ quan tư vấn


Xem Thêm: Các giải pháp hoàn thiên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ Ph
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp hoàn thiên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 tại Công ty Cổ Ph sẽ giúp ích cho bạn.