Đề tài: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm Xây dựng BHP Thép Việt Nam


PHẦN THỨ NHẤT
CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM MỘT YẾU TỐ CƠ BẢN TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN.
I - THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM - YẾU TỐ CƠ BẢN TRONG QUÁ TRÌNH TÁI SẢN XUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP.1 Khái niệm về quá trình tái sản xuất.
2. Các khâu cơ bản của quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp.
3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm - yếu tố cơ bản thúc đẩy sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.
4. Phân loại thị trường.
5. Nghiên cứu thị trường
II. CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ VAI TRÒ CỦA NÓ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.
A. NHỮNG LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƯỢC.
1. Khái niệm về chiến lược.
2. Chiến lược chính sách và kế hoạch.
3. Các giai đoạn của quá trình quản lý chiến lược.
2. Lợi ích của chiến lược đối với các doanh nghiệp :
B - CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM:
1. Chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm trong chiến lược sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Một số chiến lược thị trường dựa trên mối quan hệ sản phẩm trên thị trường :
3. Nội dung chủ yếu của chiến lược tiêu thụ sản phẩm.
4. Phân đoạn thị trường và định vị sản phẩm trên thị trường tiêu thụ sản phẩm :
5. Phương hướng và biện pháp cơ bản nhằm hoàn thiện và thực hiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.


PHẦN THỨ HAI
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SẢN PHẨM XÂY DỰNG BHP VIỆT NAM
I - GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY MẸ BHP (BROKEN HILL PROPRIETARY LTD) VÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY SẢN PHẨM XÂY DỰNG BHP VIỆT NAM.
1) Công ty Broken Hill Proprietary Ltd (BHP) :
2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty sản phẩm xây dựng BHP Thép -Việt Nam.
3) Một số kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty BHP trong một số năm gần đây :
II - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM.
1. Quy mô, năng lực sản xuất, dây chuyền công nghệ.
2. Vài nét về quy trình sản xuất và sơ đồ :
3. Đặc điểm và tình hình một số thiết bị máy móc chủ yếu và đầu tư chiều sâu :
4. Đặc điểm về nguyên liệu :
5. Bộ máy quản lý, mô hình tổ chức quản lý và cơ chế quản lý của Công ty xây dựng sản phẩm BHP thep Việt Nam.
6.Một số đặc điểm về tình hình tài chính của Công ty.
III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TRONG THỜI KỲ 1997 - 2001 :
1. Phân tích kế hoạch sản xuất và tiêu thụ của Công ty :
2. Phân tích các hình thức tiêu thụ sản phẩm của Công ty.
3 - Chính sách đối với người mua hàng là các đại lý
4. Cơ cấu thị trường sản phẩm theo khu vực địa lý năm 1999 và 2000.
5. Sản phẩm và cơ cấu sản phẩm thị trường
MỘT SỐ TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY.
1. Về nguyên vật liệu:
2. Về sản phẩm và cơ cấu sản phẩm:
3. Năng lực máy móc thiết bị sản xuất:
4. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty :


PHẦN THỨ BA
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM
CỦA CÔNG TY SẢN PHẨM XÂY DỰNG BHP THÉP VIỆT NAM.
I - VẬN DỤNG LÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC ĐỂ HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG.
1 - Nghiên cứu cạnh tranh trên thị trường tôn mái và vách.
2. Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trên thị trường tôn mái và vách
3. Xu hướng, tâm lý và tập quán tiêu dùng
4. Xác định mục tiêu của chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm.
A. THỊ TRƯỜNG TRUYỀN THỐNG:
1. Đối với các thị trường ttruyền thống tiêu thụ các sản phẩm truyền thống
2. Đối với thị trường truyền thống tiêu thụ sản phẩm mới
B. ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG MỚI :
1. Cặp thị trường mới sản phẩm truyền thống. Xu hướng tiêu thụ như sau :
2.Cặp thị trường mới - sản phẩm mới :
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP GỚP PHẦN THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SẢN PHẨM XÂY DỰNG BHP THÉP VIỆT NAM
IV. ĐẢM BẢO MỘT SỐ NGUỒN LỰC CHO VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC.


Xem Thêm: Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp góp phần hoàn thiện chiến lược thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty TNHH Sản Phẩm sẽ giúp ích cho bạn.