CHƯƠNG 1.
GIỚI THIỆU . .6
1.1. GIỚI THIỆU . 6
1.2. LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI 7
1.3. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 7
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 8
1.5. Ý NGHĨA THỰC TIỄN . 8
1.6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI .8
CHƯƠNG 2.
CƠ SỞ LÝ THUYẾT 9
2.1.
LÝ THUYẾT VỀ SẢN PHẨM MỚI . 9
2.1.1.
Định nghĩa về sản phẩm mới 9
2.1.2.
Tiến trình phát triển sản phẩm mới . 9
2.2.
THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM 12
2.3.
SỰ HỖ TRỢ CỦA NHÀ QUẢN LÝ 13
2.3.1.
Marketing nội bộ sản phẩm mới: 13
2.3.2.
Phản hồi cho nhân viên kinh doanh: . 14
2.3.3.
Huấn luyện (training) . 14
2.4.
HỆ THỐNG LƯƠNG THƯỞNG . 14
2.5.
CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TRƯỚC 16
2.5.1.
Mô hình chấp nhận sản phẩm mới của nhân viên kinh doanh (Kwaku
Atuahene-Gima, 1997) .16
2.5.2.
Nghiên cứu của Hultink et al (2000) 18
2.6.
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 20
CHƯƠNG 3.
3.1.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .25
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 25
3.2.
TRIỂN KHAI NGHIÊN CỨU . 25
3.2.1.
Nghiên cứu sơ bộ 25
3.2.2.
Nghiên cứu chính thức . 27
CHƯƠNG 4.
KẾT QUẢ . .30
4.1. MÔ TẢ MẪU . 30
4.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO . 31
4.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 37
-2-
4.4.
ĐIỀU CHỈNH MÔ HÌNH . 42
4.5.
KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH . 44
4.5.1.
Phân tích tương quan (Hệ số Pearson) . 44
4.5.2.
Hồi quy . 47
4.5.3.
Kiểm định các giả thuyết của mô hình .53
4.6.
KẾT LUẬN 54
CHƯƠNG 5.
KẾT LUẬN .56
5.1. TÓM TẮT 56
5.2. ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 57
5.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI . 58
5.4. KIẾN NGHỊ CHO CÁC NGHIÊN CỨU SAU 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO .59
PHỤ LỤC I. BẢNG CÂU HỎI 63
PHỤ LỤC II. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY 74
PHỤ LỤC III. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ .79


Xem Thêm: Các yếu tố ảnh hưởng kết quả kinh doanh sản phẩm mới: Trường hợp sản phẩm thiết bị điện
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng kết quả kinh doanh sản phẩm mới: Trường hợp sản phẩm thiết bị điện sẽ giúp ích cho bạn.