Phần mở đầu

Trên cơ sở đổi mới tư duy kinh tế, những năm gần đây nền kinh tế kế ạch hoá tập trung ở nước ta đã từng bước chuyển sang kinh tế thị trường như một đòi hỏi tất yếu của sự phát triển.Trong điều kiện cơ chế quản lí thay đổi, khi hiệu quả sản xuất kinh doanh trở thành yếu tố sống còn của mỗi doanh nghiệp thì các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế nhà nước đã bộc lộ đầy đủ những yếu kém, lâm vào tình trạng sa sút và khủng hoảng.
Làm thế nào để cấu trúc lại sở hữu nhà nước và cải cách khu vực kinh tế nhà nước nhằm nâng cao hiệu quả,vai trò của nó theo tinh thần các Nghị quyết Đại hội 6 và 7 của Đảng? Một trong những giải pháp có tính chiến lược để giải quyết những vấn đề này là tiến hành cổ phần hoá một số doanh nghiệp nhà nước nhẵm đa dạng hoá sở hữu đưa các yếu tố cạnh tranh làm động lực để tăng hiệu quả kinh doanh và xác lập một mô hình doanh nghiệp hữu hiệu trong nền kinh tế thị trường.
Trên thực tế, công ty cổ phần và vận động cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước không phải là những hiện tượng kinh tế xã hội xa lạ đối với nền kinh tế thế giới.Công ty cổ phần xuất hiện từ thế kỷ 17 và phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ cách mạng công nghiệp. Đầu thế kỷ 18 công ty cổ phần đã trở thành hình thức tổ chức kinh doanh phổ biến ở hầu hết các nuớc có nền kinh tế thị trường phát triển.Một câu hỏi được đặt ra là hình thái công ty cổ phần có phải là mô hình doanh nghiệp thích hợp với những đòi hỏi khách quan của nền kinh tế nước ta hiện nay hay không?Người viết chọn đề tài này không ngoài mục đích nghiên cứu, tìm tòi những luận cứ, cơ sở khoa học để trả lơì câu hỏi trên cũng như mong muốn đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào tiến trình đổi mới kinh tế đất nước.
Nội dung của đề án:
Đề án được chia làm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần.
Chương này sẽ trình bày một cách khái quát lịch sử hình thành và phát triển của hình thái công ty cổ phần cũng như vai trò to lớn của nó đối với sự phát triển kinh tế thế giớ trước đây cũng như ở thời điểm hiện nay.
Chương 2: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay.
Chương này trình bày những vấn đề cơ bản nhất về thực trạng của các công ty cổ phần ở Việt Nam, những thành tựu và cả những khó khăn cần giải quyết.Mặt khác chương hai cũng sẽ đề cập đén tiến trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước những năm vừa qua.
Chương 3: Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay.
Trong chương cuối cùng người viết đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần tìm phương hướng phát triển hình thái công ty cổ phần- một hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả.
Đề án hoàn thành là một sự ghi nhận bước đầu cho những cố gắng của người viết trong những bước đầu tiên còn chập chững của quá trình nghiên cứu,tìm hiểu bộ môn khoa học kinh tế.Qua đó trang bị một số kiến thức và hiểu biết nhất định nền kinh tế nước ta cũng như sự vận động của nó trong cơ chế thị trưòng. Nhân dịp này cho phép em được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến thầy Nguyễn Việt Tiến giảng viên môn kinh tế chính trị Mác-Lênin trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội. Trung tâm tư liệu thông tin thư viện cùng toàn thể các bạn đã quan tâm giúp đỡ, cung cấp tài liệu,hướng dẫn, sửa chữa, bổ sung và hoàn chỉnh đề tài.
Mục lục
Phần mở đầu 1
Phần nội dung 3

Chương1:Những vấn đề cơ bản về công ty cổ phần 3
1.Quá trình hình thành và lịch sử phát triển công ty cổ phần. 3
1.1. Công ty cổ phần: 3
1.2. Tính tất yếu khách quan của việc hình thành công ty cổ phần và vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế thế giới: 4
1.3. Lịch sử hình thành và phát triển của hình thái công ty cổ phần trong nền kinh tế quốc dân. 5
Chương 2: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh ngiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay 8
1. Vai trò của các công ty cổ phần trong nền kinh tế thị tường có sự quản lí của nhà nước: 8
2 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,nội dung và ý nghĩa thực tiễn. 11
2.1 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,thực chất và những mục tiêu cần vươn tới. 11
2.2 Cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước,giải pháp chiến lược để đổi mới khu vực kinh tế nhà nước.Con đường liên kết,hội nhập và nâng cao năng lực cạnh tranh. 14
3.Thành công và nhũng tồn tại của các công ty cổ phần ở Việt Nam trong thời gian qua. 15
3.1.Những thành tựu: 15
3.2.Hạn chế: 16
4.Nguyên nhân những hạn chế trong quá trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. 17
4.1.Về phía khách quan: 17
4.2.Về phía chủ quan: 17
Chương 3. Phương hướng và những giải pháp cơ bản nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển các công ty cổ phần trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay. 20
1.Phướng hướng tiếp tục thực hiện việc hình thành và phát triển công ty cổ phần thông qua cổ phần hoá. 20
2.Giải pháp nhằm nâng cao vai trò của công ty cổ phần. 21
Phần kết luận 22
Tài liệu tham khảo: 23Xem Thêm: Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng các công ty cổ phần và tình hình cổ phần hoá doanh nghiệp ở nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.