TÓM TẮT
Luận văn tốt nghiệp với đề tài:

Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Cho Thực Phẩm Chế Biến Của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thực Phẩm Colusa-Miliket
Với mục tiêu chính là xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho công ty Colusa-Miliket, việc xây dựng chiến lược sẽ bao gồm bốn mục tiêu thành phần:
Nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động Marketing của công ty.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường bên ngoài công ty.
Nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường bên trong công ty.
Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu cho công ty.
Trong đề tài này, các chiến lược được thực hiện dựa trên nghiên cứu thông tin, thị trường, tài liệu liên quan, phỏng vấn để thu thập thông tin từ các chuyên gia, ban lãnh đạo công ty.
Dựa trên các phân tích thông tin về môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp, sinh viên tiến hành đánh giá quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của công ty, từ đó đề ra các chính sách chiến lược cụ thể cho công ty về xây dựng và phát triển thương hiệu.
Xây dựng và phát triển thương hiệu là vấn đề quan trọng mang tính chất chiến lược đối với công ty tại thời điểm hiện tại. Một thương hiệu mạnh sẽ giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như hạn chế được các tác động tiêu cực, và sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế thế giới và xu thế toàn cầu hóa.
Luận văn là một cơ sở chiến lược cho công ty đề ra các chính sách xây dựng và phát triển thương hiệu hợp lý, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trên nền tảng sở hữu một thương hiệu mạnh.

MỤC LỤC

Đề mục Trang

Nhiệm vụ luận văn
Lời cảm ơn i
Tóm tắt ii
Mục lục iii
Danh sách hình vẽ vii
Danh sách bảng biểu viii
CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1
1.1LÝ DO HÌNH THÀNH ĐỀ TÀI: 1
1.2MỤC TIÊU ĐỀ TÀI: 1
1.3PHƯƠNG PHÁP LUẬN: 2
1.3.1Phương pháp thực hiện: 2
1.3.2Phương pháp thu thập số liệu, thông tin: 2
1.4MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU: 3
1.5PHẠM VI GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI: 4
1.6Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 4
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5
2.1TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG HIỆU 5
2.1.1Khái niệm, đặc điểm, thành phần của thương hiệu 5
2.1.2Giá trị thương hiệu 7
2.2QUI TRÌNH 9P TRONG MARKETING 8
2.2.1Nghiên cứu và phân tích môi trường kinh doanh 8
2.2.2Phân khúc thị trường 10
2.2.3Xác định thị trường mục tiêu 10
2.2.4Định vị thương hiệu 11
2.2.5Xây dựng thương hiệu 11
2.2.6Định giá thương hiệu (định giá sản phẩm) 11
2.2.7Quảng bá thương hiệu 12
2.2.8Phân phối thương hiệu (kênh phân phối) 12
2.2.9Dịch vụ hậu mãi 12
2.3CÁC KHÁI NIỆM: 12
2.3.1Marketing 12
2.3.2Tính cách thương hiệu 13
2.3.3Bản sắc thương hiệu 13
2.3.4Thị trường 13
CHƯƠNG 3:
GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET 14

3.1QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET 14
3.2HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ MẶT HÀNG CHÍNH 14
3.3TỔ CHỨC, QUẢN LÝ: 15
3.3.1 Cơ cấu tổ chức của xí nghiệp trước khi cổ phần hóa 15
3.3.2 Cơ cấu tổ chức công ty hiện nay: 16
3.3.3 Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban công ty: 16
3.3.4 Cơ cấu tổ chức và nhân sự của phòng kế hoạch kinh doanh 17
3.4 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CƠ CẤU VỐN ĐIỀU LỆ 20
3.4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh 20
3.4.2 Cơ cấu vốn điều lệ: 21
3.5NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY: 22
3.5.1 Thuận lợi: 22
3.5.2 Khó khăn: 23
3.6 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 24
CHƯƠNG 4:
THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 25

4.1NHẬN THỨC CỦA CÔNG TY VỀ VẤN ĐỀ THƯƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY HIỆN NAY 25
4.2 ÝÙ THỨC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY HIỆN NAY 26
4.3 THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA 28
4.3.1 Phân khúc thị trường và thị trường mục tiêu: 28
4.3.2 Thị trường mục tiêu: 30
4.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh: 31
4.4 QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CỦA CÔNG TY 35
4.4.1 Định vị thương hiệu công ty 36
4.4.2 Đánh giá ưu và khuyết điểm của quá trình xây dựng thương hiệu của công ty Colusa-Miliket trong những năm vừa qua: 38
CHƯƠNG 5:
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẤN ĐỀ ĐANG NGHIÊN CỨU 39

5.1PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI CÔNG TY, ĐÁNH GIÁ CÁC CƠ HỘI VÀ SỰ ĐE DỌA 39
5.1.1 Môi trường vĩ mô: 39
5.1.2 Môi trường tác nghiệp: 43
5.1.3 Phân tích ngành: Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài: 50
5.2 TIẾN HÀNH PHÂN TÍCH NỘI BỘ, ĐÁNH GIÁ NHỮNG ĐIỂM MẠNH VÀ ĐIỂM YẾU 56
5.2.1 Marketing: 56
5.2.2 Tài chính – kế toán: 63
5.2.3 Sản xuất: 66
5.2.4 Nhân sự 70
5.2.5 Phân tích SWOT: 75
CHƯƠNG 6:
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO THỰC PHẨM CHẾ BIẾN ĂN LIỀN CỦA CÔNG TY 80

6.1ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỤC TIÊU CÔNG TY 80
6.1.1 Định hướng phát triển 80
6.1.2 Mục tiêu marketing cho xây dựng và phát triển thương hiệu 80
6.1.3 Phương án hình thành chiến lược 81
6.2XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHO THỰC PHẨM CHẾ BIẾN ĂN LIỀN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM COLUSA-MILIKET 82
6.2.1 Xây dựng các thành phần Thương hiệu 82
6.2.2 Chiến lược 4P 83
6.2.3 Chiến lược truyền thông và quảng bá 88
CHƯƠNG 7:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 94

7.1KẾT LUẬN: 94
7.2KIẾN NGHỊ: 94
7.2.1 Về yếu tố con người: 94
7.2.2 Về chiến lược 4P: 95
7.3TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ LUẬN VĂN 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCXem Thêm: Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Cho Thực Phẩm Chế Biến Của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thự
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây Dựng Chiến Lược Phát Triển Thương Hiệu Cho Thực Phẩm Chế Biến Của Công Ty Cổ Phần Lương Thực Thự sẽ giúp ích cho bạn.