Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH HUỲNH TRÂN


Luận văn dài 93 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
2.1.2 KHÁI QUÁT VỀ DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN VÀ BẢNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
2.1.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH
2.1.4 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 PHƯƠNG PHÁP CHỌN VÙNG NGHIÊN CỨU
2.2.2 PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU
2.2.3 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
TNHH HUỲNH TRÂN GIAI ĐOẠN 2006-2008
3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY HUỲNH TRÂN
3.1.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ
3.1.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC
3.1.3 THUẬN LỢI ,KHÓ KHĂN CẢU CÔNG TY TỎNG THỜI GIAN QUA VÀ
PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI
3.1.4 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY QUA 3 NĂM 2006-2008
3.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH
HUỲNH TRÂN GIAI ĐOẠN 2006-2008
3.2.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU
3.2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
3.2.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN
3.2.4 PHÂN TÍCH MỘT SỐ TỈ SỐ TÀI CHÍNH
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TÓI
4.1 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH DOANH THU VÀ TIÊU THỤ
4.2 PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI
5.1 NHỮNG MẶT HẠN CHẾ
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP
5.2.1 GIẢI PHÁP LÀM TĂNG LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
5.2.2 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
5.2.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh huỳnh trân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty tnhh huỳnh trân sẽ giúp ích cho bạn.