Đề tài: Quản trị nhân lực trong nhà hàng


Đề tài dài 40 trang

Chương I: Những vấn đề chung về quản trị nhân lực trong nhà hàng .6
1.Khái niệm và chức năng .6
2.Mục tiêu của quản trị nhân lực .7
3.Những nội dung cơ bản của quản trị nhân lực trong nhà hàng .7
Chương II: Thực trạng về quản trị nhõn lực tại nhà hàng “Ngọc Sơn- Đại Tửu Lầu” 9
I. Khái quát về nhà hàng “Ngọc Sơn- Đại Tửu Lầu” 9
1. Quá trình hình thành và phát triển 9
2. Điều kiện sản xuất kinh doanh 10
3. Cơ cấu tổ chức .12
4. Kết quả kinh doanh của nhà hàng .20
II. Thực trạng nhân lực và quản trị nhân lực tại nhà hàng Ngọc Sơn 21
1. Thực trạng về nhân lực 21
2. Thực trạng về quản trị nhân lực trong nhà hàng Ngọc Sơn .25
Chương III: Đánh giá về thực trạng quản trị nhân lực tại nhà hàng 35
1. Điểm mạnh 35
2. Điểm yếu .36
ChươngIV: Kiến nghị và kết luận .37
1. Kiến nghị 37
A.Với cơ sở thực tập .37
B. Với nhà trường 39
2. Kết luận chung và những bài học kinh nghiệm rút ra từ đợt thực tập.40


Xem Thêm: Quản trị nhân lực trong nhà hàng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị nhân lực trong nhà hàng sẽ giúp ích cho bạn.