Đề tài: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG I: . CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 2
I. KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC . 2
1.Khái niệm đánh giá thực hiện công việc 2
2.Hệ thống đánh giá thực hiện công việc . 3
2.1.Các yếu tố của hệ thống đánh giá thực hiện công việc . 3
2.2.Các yêu cầu của hệ thống ĐGTHCV . 4
2.3.Các lỗi thường gặp trong quá trình đánh giá . 5
II. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 6
1. Phương pháp thang đo đánh giá đồ họa . 6
2. Phương pháp danh mục các câu mô tả 9
3. Phương pháp ghi chép các sự kiện quan trọng 9
4. Phương pháp thang điểm căn cứ hành vi 10
5. Phương pháp sử dụng bảng tường thuật 11
6. Phương pháp so sánh 14
6.1 Phương pháp xếp hạng 14
6.2. Phương pháp phân phối theo tỷ lệ bắt buộc 14
6.3.Phương pháp cho điểm 14
6.4. Phương pháp so sánh cặp 15
7. Phương pháp quản lý theo mục tiêu 16
III. TỔ CHỨC CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC 18
1. Lựa chọn phương pháp đánh giá và chu kỳ đánh giá . 18
2. Lựa chọn và đào tạo người đánh giá . 18
3. Phỏng vấn đánh giá 20
4.Vai trò của phòng nguồn nhân lực 21
IV. MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC VỚI CÁC CHỨC NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC KHÁC. 21
1. Thông tin phản hồi tới người lao động . 21
2. ĐGTHCV với đào tạo phát triển 22
3. ĐGTHCV với chương trình tuyển dụng người lao động 22
4. ĐGTHCV với quyết định thù lao 23
5. ĐGTHCV với các quyết định về thăng tiến, thuyên chuyển và sa thải . 23
6. ĐGTHCV với kỷ luật lao động 24
CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐGTHCV TẠI CÔNG TY TÀI CHÍNH CNTT . 25
I.MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY ẢNH HƯỞNG TỚI CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC. 25
1.Sự hình thành và phát triển của công ty 25
2. Nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức 27
2.1.Nhiệm vụ 27
2.2.Cơ cấu tổ chức của Công ty 28
3. Đặc điểm lao động 35
II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐGTHCV TẠI CÔNG TY TCCNTT 37
1.Phân tích công việc tại Công ty TCCNTT . 38
2. Quy trình đánh giá thực hiện công việc tại công ty Tài Chính Công nghiệp Tàu thuỷ 40
2.1. Mục tiêu đánh giá thực hiện công việc 40
2.2 Phạm vi áp dụng . 41
2.3. Nội dung quy trình đánh giá 41
3.Vai trò của ĐGTHCV với các chức năng quản trị nhân lực khác tại Công ty . 45
3.1.ĐGTHCV với việc tuyển dụng 45
3.2.Đánh giá thực hiện công việc với việc trả công 45
3.3 ĐGTHCV với công tác khen thưởng, kỷ luật tại công ty 47
III. NHẬN XÉT CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC TẠI CÔNG TY TCCNTT. 47
1. Những mặt đã làm được . 47
2.Hạn chế của công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty Tài chính Công nghiệp Tàu thuỷ. 47
3.Nguyên nhân của những hạn chế trong công tác đánh giá thực hiện công việc Tại công ty TCCNTT. 47
CHƯƠNG III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐGTHCV . 47
1. Hoàn thiện bản phân tích công việc cho các nhân viên . 47
1.1.Chức danh công việc: Trưởng phòng Tín Dụng . 47
1.2. Chức danh công việc: Chuyên viên tín dụng 47
2.Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc . 47
2.1.Mục đích đánh giá thực hiện công việc 47
2.2. Tiêu chí đánh giá thực hiện công việc . 47
2.3.Đối tượng và người đánh giá 47
2.4.Cách đánh giá xếp loại . 47
2.5.Chu kỳ đánh giá thực hiện công việc 47
2.6.Phiếu đánh giá thi đua . 47
3.Sử dụng kết quả đánh giá thực hiện công việc . 47
4.Hoàn thiện công tác đào tạo người đánh giá . 47
KẾT LUẬN 47
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 47


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty tài chính công nghiệp tàu thủy sẽ giúp ích cho bạn.