Đề tài: Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dưa chuột của Tổng công ty rau quả, nông sản


PHẦN 1: MỞ ĐẦU
PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1 Cơ sở lí luận
2.1.1 Khái niệm về xuất khẩu và xuất khẩu nông sản
2.1.2 Vai trò của xuất khẩu nông sản
2.1.3 Các hình thức xuất khẩu nông sản chủ yếu hiện nay
2.1.4 Nội dung của hoạt động xuất khẩu ở các Doanh nghiệp nông nghiệp
2.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Doanh nghiệp
2.2. Cơ sở thực tiễn
2.2.1 Đặc điểm của các sản phẩm dưa chuột xuất khẩu
2.2.3 Tình hình thị trường sản phẩm dưa chuột trên thế giới
PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty
3.1.2 Chức năng nhiệm vụ của Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam
3.1.3 Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tổng công ty rau quả, nông sản Việt Nam
luôn luôn lắng nghe và thoả mãn yêu cầu của khách hàng”
3.1.4 Tổ chức bộ máy quản lí và hoạt động của Tổng công ty
3.1.5 Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty
3.2 Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
3.2.3 Phương pháp tiếp cận
3.2.4 Phương pháp xử lí số liệu
3.2.5 Phương pháp phân tích số liệu
PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
4.1 Thực trạng xuất khẩu sản phẩm dưa chuột của Tổng công ty rau quả, nông sản
4.1.1 Thực trạng sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm dưa chuột xuất khẩu
4.1.2 Hình thức xuất khẩu dưa chuột của Tổng công ty
4.1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu dưa chuột củaTổng công ty
Bảng 4.15: Hiệu quả xuất khẩu dưa chuột của Tổng công ty giai đoạn 2006 - 2008
4.1.4 Đánh giá chung về tình hình xuất khẩu dưa chuột của Tổng công ty rau quả, nông sản
4.2.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dưa chuột chế biến của Tổng công ty
PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
5.1. KẾT LUẬN
5.2 KIẾN NGHỊ
5.2.1 Về phía Tổng công ty
5.2.2 Về phía Chính phủ


Xem Thêm: Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dưa chuột của Tổng công ty rau
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm dưa chuột của Tổng công ty rau sẽ giúp ích cho bạn.