Đề tài: Nội dung và các hình thức thanh toán trong Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường Ân


MỤC LỤC


Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng. iv
Danh mục biểu. iv
Danh mục sơ đồ. v
Danh mục chữ viết tắt vi
I MỞ ĐẦU 1
1.1 . Đặt vấn đề. 1
1.2 . Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.3 . Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.4 . Kết cấu của luận văn. 3
II TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 . Tổng quan tài liệu. 4
2.1.1 Hoạt động thanh toán trong doanh nghiệp. 4
2.1.2 Những nội dung thanh toán chủ yếu trong doanh nghiệp. 9
2.1.3 Các hình thức thanh toán chủ yếu trong doanh nghiệp. 21
2.2 . Phương pháp nghiên cứu. 36
2.2.1 Phương pháp chung. 36
2.2.2 Phương pháp chuyên môn. 37
2.2.3 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu. 38
III . KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39
3.1 . Giới thiệu chung về Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường Ân 39
3.1.1 Giới thiệu chung về Công ty. 39
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường Ân 40
3.1.3 Cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường Ân 40
3.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty. 42
3.1.5 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty. 43
3.2 . Tình hình cơ bản của Công ty. 45
3.2.1 Tình hình lao động của công ty. 45
3.2.2 Vốn sản xuất kinh doanh của công ty. 46
3.2.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. 47
3.2.4 Các chỉ tiêu đánh giá công tác thanh toán tại Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường Ân. 52
3.3 . Nội dung và các hình thức thanh toán trong quan hệ thanh toán với khách hàng 54
3.4 . Nội dung và hình thức thanh toán trong quan hệ thanh toán với nhà cung ứng. 57
3.5 . Nội dung và hình thức thanh toán trong quan hệ thanh toán với Nhà nước. 60
3.5.1 Thanh toán thuế GTGT. 60
3.5.2 Thanh toán thuế TNDN 63
3.5.3 Thanh toán thuế môn bài 64
3.6 . Thực hiện thanh toán trong nội bộ Công ty. 64
3.7 . Đánh giá chung về Công ty và công tác thanh toán tại Công ty. 66
3.7.1 Những ưu điểm 66
3.7.2 Một số hạn chế. 67
3.7.3 Đề xuất 68
IV . KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69
4.1 . Kết luận. 69
4.2 . Kiến nghị 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71
PHỤ LỤC 73


Xem Thêm: Nội dung và các hình thức thanh toán trong Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường Â
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nội dung và các hình thức thanh toán trong Công ty TNHH dịch vụ thương mại và xây dựng Thuận Tường  sẽ giúp ích cho bạn.