Lời mở đầu. 1
chương I. Giới thiệu khái quát về Công ty DAD3
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 3
1.1. Sự hình thành. 3
1.2. Quá trình phát triển :4
2. Bộ máy tổ chức của Công ty DAD4
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị của Công ty. 4
2.1.1. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của ban giám đốc. 6
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban. 6
3. Đặc điểm cơ bản ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD.9
3.1. Đặc điểm sản phẩm và thị trường. 9
3.2. Đặc điểm về công nghệ sản xuất10
3.3. Đặc điểm về chất lượng đội ngũ lao động. 12
4. Một số thành tựu Công ty đạt được trong thời gian qua. 13
4.1. Thu nhập bình quân của CB - CNV13
4.2. Doanh thu của Công ty. 15
Chương II: Thực trạng tiêu thụ sản phẩm của Công ty dad. 16
I. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty DAD16
1. Phân tích về số lượng sản phẩm - tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD16
2. Phân tích mặt hàng tiêu thụ. 18
3. Phân tích về thị trường tiêu thụ. 20
3.1. Đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực công ích. 24
3.2. Đối với sản phẩm thuộc lĩnh vực kinh doanh. 24
4. Phân tích các chính sách giá cả của Công ty. 25
5. Phân tích hiệu quả tiêu thụ và tình hình tài chính của công ty trong thời gian qua.26
6. Phân tích nguyên nhân làm cho tình hình tiêu thụ biến động. 32
II. đánh giá thực trạng tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 38
1/ Ưu điểm:38
2. Nhược điểm39
3. Nguyên nhân. 40
Chương III giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD42
I. Mục tiêu, phương hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những năm sắp tới42
1. Mục tiêu. 42
2. Định hướng phát triển của Công ty:42
3. Kế hoạch phát triển của Công ty trong thời gian tới:43
II. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của Công ty DAD44
1. Xây dựng chính sách sản phẩm và chính sách giá cả hợp lý. 44
1.1. Xây dựng chính sách sản phẩm44
1.2. Xây dựng chính sách giá cả. 45
2. Thành lập Phòng Marketing và đẩy mạnh công tác điều tra nghiên cứu thị trường:47
2.1. Thành lập phòng Marketing:47
2.2. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường. 48
3. Củng cố tăng cường kênh phân phối51
4. Đẩy mạnh chính sách giao tiếp và khuyếch trương. 52
5. Giảm chi phí bán hàng, quản lý. 53
6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 54
kết luận. 56
Tài liệu tham khảo. 57 .


Xem Thêm: Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty DAD
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm ở công ty DAD sẽ giúp ích cho bạn.