Mở đầu 1
Phần I. Tổng quan về Singapore 2
1.1. Giới thiệu chung 2
1.2. Tình hình phát triển kinh tế 2
1.3. Các ngành kinh tế trọng điểm 3
Phần II. Kinh nghiệm phát triển của Singapore 7
2.1. Phát triển Ngoại thương 7
2.1.1. Kinh nghiệm của Chính phủ 7
2.1.1.1. Bộ máy quản lý thương mại Singapore 7
2.1.1.2. Chính sách ngoại thương của Singapore 8
2.1.2. Kinh nghiệm của doanh nhân 12
2.1.2. 1. Kinh nghiệm “ra biển lớn” của doanh nhân Singapore 12
2.1.2.2. Xác định rõ những rào cản khi mở rộng thị trường 12
2.1.2.3. Thành công và tăng trưởng nhờ trung thành với những gì mình biết 12
2.1.2.4. Kiểm soát sự lớn mạnh 13
2.2. Phát triển tài chính 13
2.2.1. Xây dựng hệ thống ngân hàng, trở thành trung tâm tài chính của châu Á 13
2.2.2. Hệ thống tiết kiệm bắt buộc 16
2.2.3. Bài học từ khủng hoảng tài chính châu Á 16
2.2.4. Mô hình công ty tài chính của nhà nước 17
Phần 3. Bài học cho Việt Nam 19
3.1. Một số điểm tương đồng cơ bản giữa Việt Nam và Singapore 19
3.2. Bài học cho Việt Nam 21
3.2.1. Phát triển tài chính 21
3.2.1.1. Hoạt động ngân hàng 21
3.2.1.2. Chính sách tài chính công 22
3.2.1.3. Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính khu vực 24
3.2.2. Chính sách phát triển ngoại thương. 24
3.2.2.1 Xây dựng chiến lược xuất khẩu hợp lý 24
3.2.2.2 Đầu tư cho xuất khẩu 25
3.2.2.3 Chính sách về tỷ giá hối đoái 27
3.2.2.4.Vấn đề mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại 28
Kết luận 30


Mở đầu
Các nước đang phát triển có đặc điểm chung về kinh tế, đó là mức sống thấp, tỷ lệ tích lũy thấp, trình độ kỹ thuật sản xuất thấp và năng suất lao động thấp. Những đặc điểm này tạo thành một vòng tròn luẩn quẩn, tưởng như khó thoát ra được.
Trong quá trình tìm kiếm con đường phát triển, có những nước tiếp tục rơi vào trì trệ, phát triển thụt lùi, xã hội rối ren, như một số nước châu Phi hay Nam Á. Có những nước đã đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đưa đất nước thoát khỏi vòng luẩn quẩn, rút ngắn khoảng cách, thậm chí đuổi kịp các nước phát triển. Trong đó có Singapore.
Từ một nước thuộc địa, nghèo nàn, thuộc thế giới thứ ba, Singapore đã phát triển trở thành con rồng châu Á và vươn lên hàng các nước phát triển trên thế giới. Với nhiều điểm tương đồng về điều kiện, bối cảnh lịch sử, vị trí địa lý Singapore đáng là bài học để Việt Nam nghiên cứu trong quá trình định hướng con đường phát triển quốc gia.
Để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, góp phần nghiên cứu mặt lý luận của vấn đề này, bằng những kiến thức được học từ môn kinh tế phát triển, nhóm chúng tôi xin mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
“Kinh nghiệm phát triển của Singapore và bài học cho Việt Nam”
Đề tài được nghiên cứu nhằm mục đích vận dụng kiến thức đã học, đưa ra những nhận định ban đầu về kinh nghiệm phát triển của Singapore và đề xuất một số bài học từ Singapore có thể vận dụng cho Việt Nam; đồng thời, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho các thành viên trong nhóm, hoàn thành chương trình học tập môn kinh tế vi mô tại trường Đại học Ngoại thương.
Để đạt được mục tiêu đó, đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chung: phương pháp luận của chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các phương pháp nghiên cứu cụ thể: phương pháp phân tích, tổng hợp, mô hình hóa, so sánh tĩnh
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, bố cục của đề tài bao gồm những nội dung sau:
Phần 1: Tổng quan về Singapore
Phần 2: Kinh nghiệm phát triển của Singapore
Phần 3: Bài học cho Việt Nam


Xem Thêm: Kinh nghiệm phát triển của Singapore và bài học cho Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh nghiệm phát triển của Singapore và bài học cho Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.