Đề tài: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Sản phẩm tai công ty TOYOTA Giải Phóng

Lời mở đầu .
Chương I: Khái quát chung về công ty TOYOTA Giải phóng . 3
I. Quá trình hình thành và phát triển: 3
1. Hoàn cảnh ra đời và cơ cấu vốn: 3
1.1. Hoàn cảnh ra đời . 3
1.2 Quy mô đầu tư và cơ cấu vốn của công ty 4
1.3. Tình hình tài chính của công ty . 5
2. Chức năng nhiệm vụ của công ty: 9
2.1. Chức năng 9
2.2. Nhiệm vụ: . 10
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây của TOYOTA Giải phóng: . 10
4. Đặc điểm sản phẩm của công ty . 16
5. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật . 17
5.1 Nhà xưởng , máy móc 17
5.2 Phòng trưng bày: . 17
5.3 Nhân sự . 17
Chương II: Thực trạng tiêu thụ ô tô của công ty TOYOTA . 19
Giải Phóng . 19
I . Đặc điểm thị trường ô tô Việt Nam . 19
II. Thực trạng hoạt động bán hàng của TOYOTA Giải Phóng . 23
1. Sản phẩm kinh doanh chủ yếu của TOYOTA Giải Phóng 23
2. Đối tượng khách hàng của TOYOTA Giải Phóng 24
3. Đối thủ cạnh tranh của công ty 25
4.Hoạt động bán hàng của công ty TOYOTA Giải Phóng . 26
4.1 Xây dựng kênh phân phối 26
4.2. Gía bán Sản phẩm: 27
4.3. Hoạt động hỗ trợ bán hàng: 27
4.4. Quan hệ khách hàng và hoạt động hỗ trợ khác: 28
4.5. Kết quả tiêu thụ Sản phẩm của công ty trong thời gian qua . 29
III. Đánh giá hoạt động bán hàng của công ty TOYOTA Giải Phóng . 34
1. Thành tựu đạt được 34
2. Tồn tại cần khắc phục và nguyên nhân 35
Chương 3: Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty Toyota giải phóng . 37
I. xu hướng phát thị trường ôtô việt nam . 37
1. Chiến lược phát nghành công nghiệp ôtô đến năm 2010 . 38
2. Điều chỉnh mức thuế nhập khẩu: 39
3. Mạng lưới giao thông: 40
II. Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty TOYOTA Giải Phóng . 41
1.Giải pháp nguồn nhân lực: 42
2. Tăng cường hoạt đông xúc tiến bán hàng . 44
2.1. Quảng cáo : 44
2.2 Công tác chào hàng : 45
3. Xây dựng chiến lược kinh doanh cho từng nhóm sản phẩm . 46
4.Giải pháp Marketting . 47
Kết luận . 51


Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Sản phẩm tai công ty TOYOTA Giải Phóng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ Sản phẩm tai công ty TOYOTA Giải Phóng sẽ giúp ích cho bạn.