Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao độn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao độn


  LỜI NÓI ĐẦU


  Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển cùng với quá trình hội nhập mở cửa cùng với thế giới tạo ra sự cạnh tranh về mọi mặt ngày càng gay gắt và quyết liệt, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đòi hỏi phải cao để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Đứng trước những thử thách trên các doanh nghiệp phải tự tìm cho mình một hướng đi phù hợp với các quy luật của nền kinh tế, phù hợp với điều kiện hoạt động của mỗi doanh nghiệp. Từ đó, vạch ra cho mình một chiến lược kinh doanh phù hợp và hiệu quả nhất để áp dụng cho doanh nghiệp mình, trong đó chính sách quản trị nguồn nhân lực đóng vai trò quyết định cho sự thành công và phát triển của doanh nghiệp

  Như ta biết con người không chỉ là trung tâm trong lĩnh vực xã hội mà ngay cả trong lĩnh vực kinh tế con người vẫn là trung tâm: Con người đã tạo nên nền kinh tế và nền kinh tế hoạt động để phục vụ con người. Cùng với thời gian, ngày càng quan tâm đến vấn đề con người trong doanh nghiệp, làm sao sử dụng hiệu quả nguồn lao động này và đồng thời duy trì và phát triển nguồn lao động này. Từ đó, người ta xem người lao động như một tài sản vô cùng quý giá của doanh nghiệp.

  Sau một thời gian học tập nghiên cứu,em đã quyết định chọn đề tài ‘Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt Nam’

  Công ty TNHH Pbox Việt Nam là một doanh nghiệp tư nhân 100% vốn tự có.

  Công ty hoạt động trong các lĩnh vực : Sản xuất, kinh doanh máy móc, thiết bị công cụ. Nhận các hợp đồng gia công, chế tạo, sửa chữa các thiết bị công nghiệp, phụ tùng,sản xuất các loại thép cán,thép cuộn

  Nội dung của đề tài được thể hiện qua 3 phần:

  Chương I: Cơ sở lý luận về quản lý,sử dụng lao động

  Chương II: Giới thiệu đặc điểm cơ bản của Công ty TNHH Pbox Việt Nam

  Chương III.Phân tích thực trạng sử dụng lao động và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và sử dụng lao động tại Công ty TNHH Pbox Việt Nam

  Mặc dù dã cố gắng hết sức trong quá trình nghiên cứu và trình bày, song thiếu sót là không thể tránh khỏi. Rất mong nhận được những ý kiến bổ xung, góp ý kiến của thầy cô và bạn bè để hoàn thiện hơn.


  Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện quản lý và sử dụng lao động tại Công ty Giấy Hoàng Văn Thụ (LV; 15)

  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU

  PHẦN I: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

  1. Khái niệm về nhân lực và quản lý nhân lực

  1.1. Khái niệm về nhân lực

  1.2. Khái niệm về quản lý nhân lực

  2. Nội dung của quản lý nhân lực trong các doanh nghiệp

  2.1. Nội dung chuẩn bị và tiếp nhận nhân lực

  2.2. Nội dung tổ chức và sử dụng có hiệu quả nhân lực

  2.3.Nội dung phát triển nhân lực

  3. Các quy định về sử dụng lao động

  4. Xác định nhu cầu lao động trong doanh nghiệp

  4.1. Các căn cứ xác định nhu cầu lao động

  4.2. Phương pháp xác định nhu cầu lao động

  4.2.1. Xác định số lượng công nhân sản xuất

  4.2.2. Xác định nhân viên quản lý

  5. Nội dung phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động

  5.1. Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân yích yếu tố lao động

  5.2. Nội dung phân tích

  5.2.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động

  5.2.1.1. Phân tích tình hình tăng (giảm) số công nhân sản xuất

  5.2.1.2. Phân tích tình hình biến động các loại lao động khác

  5.2.2. Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động

  5.2.3. Phân tích tình hình phân công lao động sản xuất

  5.2.3.1. Các hình thức phân công lao động

  5.2.3.2. Phân tích tình hình phân công lao động sản xuất

  5.2.4. Phân tích năng suất lao động

  5.2.4.1. Khái niệm và cách tính toán năng suất lao động

  5.2.4.2. Nội dung phương pháp phân tích

  5.3. Một số phương pháp dùng để phân tích về lao động và quản lý sử dụng lao động

  6. Một số công thức đánh giá hiệu quả của sử dụng lao động

  7. Phương hướng nâng cao năng suất lao động

  8. Các chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực

  8.1. Tuyển dụng nhân viên

  8.2. Đào tạo

  PHẦN II: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

  A. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÔNG TY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

  1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty

  2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty

  3. Kết cấu sản xuất, sơ đồ công nghệ sản xuất của Công ty

  3.1. Kết cấu sản xuất của Công ty

  3.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất

  4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của xí nghiệp

  5. Tình hình nguyên vật liệu và tài sản cố định của Công ty

  6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

  B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

  1. Tình hình lao động tại Công ty

  2. Chính sách hoach định nguồn nhân lực của Công ty

  2.1. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh

  2.1.1. Xác định nhu cầu lao động trực tiếp

  2.1.2. Nhu cầu nhân lực ở khâu gián tiếp

  3. Chính sách tuyển dụng lao động của Công ty

  3.1. Đối với công nhân trực tiếp sản xuất

  3.2. Đối với lao động gián tiếp

  4.Tình hình thực hiện công tác đào tạo lao đọng của Công ty

  4.1. Nhu cầu đào tạo

  4.2. Các phương pháp đào tạo

  4.2.1. Đối với công nhân sản xuất

  4.2.2. Đối với lao động gián tiếp

  5.Tình hình phân công và hợp tác lao động ở Công ty

  6. Điều kiện làm việc của công nhân sản xuất

  7. Định mức thời gian lao động

  8. Phân tích tình hình sử dụng lao động tại Công ty

  8.1. Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động

  8.1.1. Phân tích tình hình tăng giảm số công nhân sản xuất

  8.1.2. Phân tích tình hình biến động của các loại lao động khác

  8.1.3.Phân tích cơ cấu lao động theo nhóm tuổi và giới tính

  8.1.4.Cơ cấu lao động theo chuyên môn

  9.Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động

  9.1. Phân tích tình hình sử dụng ngày công

  10.Tình hình tổ chức quản lý sử dụng lao động tại Công ty

  11.Phân tích năng suất lao động

  12. Đánh giá hiệu quả sử dụng lao động

  13.Tình hình kích thích vật chất và tinh thần đối với người lao động tại Công ty

  13.1. Các hình thức trả lương của Công ty

  13.2. Chế độ thưởng phạt ở Công ty

  PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY GIẤY HOÀNG VĂN THỤ

  1. Một số đánh giá chungvề tình hình quản lý và sử dụng lao động

  2. Một số phương hướng phát trỉên nguồn nhân lực và hoàn thiện công tác sử dụng lao động

  3. Một số giải pháp cụ thể

  3.1. Biện pháp 1: giảm thời gian lao động do thiếu hàng

  3.1.1. Tính khả thi khi thực hiện biện pháp

  3.1.2. Những việc phải làm

  3.1.3. Chi phí khi thực hiện

  3.1.4. Lợi ích nhận dược khi thực hiện giải pháp

  3.2. Biện pháp 2: giảm thời gian nghỉ không lý do

  KẾT LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao độn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao độn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status