Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  BÁO CÁO Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội


  Lời nói đầu

  Từ khi Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO, mở ra những cơ hội kinh doanh và những thách thức mà Doanh nghiệp phải đối mặt. Một trong những thách thức đó là Doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh với các Doanh nghiệp khác ở thị trường trong nước mà còn cạnh tranh với Doanh nghiệp ở thị trường nước ngoài. Vì vậy, Doanh nghiệp phải cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, chất lượng phục vụ .để thích ứng với cạnh tranh ngay tại thị trường trong nước, khi mà có ngày càng nhiều Doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, và có ngày càng nhiều Doanh nghiệp mới được thành lập.
  Trong quá trình cạnh tranh đó, nguồn lực con người là nguồn lực chủ chốt và quan trọng giúp Doanh nghiệp tồn tại và phát triển. Vì vậy, ngày nay Doanh nghiệp rất coi trọng các chính sách sử dụng, duy trì nguồn lao động hiện tại một cách hiệu quả, đồng thời thu hút được những người tài, có tay nghề trình độ kỹ thuật cao làm việc cho Doanh nghiệp. Một trong những chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến sử dụng, duy trì và phát triển nguồn lao động tại Doanh nghiệp đó là chính sách liên quan đến tiền lương.
  Mặt khác, đối với người lao động, tiền lương là thu nhập chính của họ, giúp họ đảm bảo duy trì cuộc sống, đồng thời tiền lương cũng là một trong những chi phí sản xuất lớn của Doanh nghiệp. Các chính sách tiền lương cần đảm bảo giảm chi phí cho Doanh nghiệp, đồng thời thể hiện sự công bằng về trả lương cho người lao động sẽ làm cho họ yên tâm làm việc, tạo được sự hài lòng trong công việc, khuyến khích khả năng sáng tạo, giúp Doanh nghiệp hoàn thành được mục tiêu đề ra, nâng cao khả năng cạnh tranh. Đây là mục tiêu quan trọng mà các Doanh nghiệp hướng tới trong quá trình lập kế hoạch quỹ lương, và xác định các hình thức trả công cho người lao động sao cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp, trả công gắn với kết quả lao động và sự đóng góp nỗ lực của người lao động. Tuy nhiên, trong quá trình lập kế hoạch và phân phối thu nhập cho người lao động, Doanh nghiệp gặp phải không ít những thiếu xót, hạn chế. Vì vậy em xin chọn đề tài : “ Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội”
  Mục đích nghiên cứu: tìm hiểu về cách lập kế hoạch quỹ tiền lương và công tác trả lương cho người lao động của Doanh nghiệp. Từ đó, qua tìm hiểu thực trạng việc lập kế hoạch quỹ lương và công tác phân phối thu nhập cho người lao động tại Công ty, kiến nghị một số giải pháp để hoàn thiện sao cho công tác trả lương tại Doanh nghiệp đạt hiệu quả hơn.
  Phương pháp nghiên cứu: phương pháp tổng hợp, phân tích, thống kế, so sánh.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I : những vấn đề cơ bản về tiền lương trong Doanh nghiệp.
  Chương II : phân tích thực trạng công tác trả lương tại Công ty Nước sạch Hà Nội.
  Chương III : một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Nước sạch Hà Nội.
  Mục lục​
  Lời mở đầu
  PHẦN MỘT: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
  I- ĐẶC ĐIỂM CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
  1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
  1.1 Giới thiệu chung
  1.2 Đặc điểm hình thành và phát triển
  2. Hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của công ty
  2.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
  2.2 Chức năng, nhiệm vụ của Công ty
  3. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty
  3.1 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
  3.2 Đặc điểm về tổ chức sản xuất
  3.3 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất nước sạch từ nước ngầm
  4. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
  4.1 Kết quả sản xuất kinh doanh
  4.2 Một số thành tích
  II/ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY
  1. Hiện trạng của bộ máy đảm nhiệm công tác Quản trị nhân sự
  1.1 Quy mô
  1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức – Đào tạo
  1.2.1 Chức năng
  1.2.2 Nhiệm vụ
  1.3 Nhiệm vụ của cán bộ, nhân viên trong phòng Tổ chức – Đào tạo
  2. Thực trạng về cơ cấu và biến động nhân lực của công ty qua các năm
  2.1 Cơ cấu nhân lực của Công ty
  2.2 Biến động về cơ cấu lao động quản lý qua các năm
  3. Trình độ lao động của Công ty
  4. Tuyển mộ, tuyển chọn và bố trí sử dụng nhân sự của đơn vị:
  4.1 Sự liên kết giữa nghiệp vụ tuyển dụng và nghiệp vụ phân tích công việc:
  4.2 Phương pháp tuyển mộ:
  5. Đánh giá thực hiện công việc:
  5.1 Phương pháp đánh giá:
  5.2 Đánh giá chung về công tác đánh giá thực hiện công việc tại Công ty:
  6. Đào tạo nhân lực
  6.1 Quan điểm của Công ty về công tác đào tạo nhân lực
  6.2 Đánh giá chung về công tác đào tạo nhân lực tại Công ty
  7. Thù lao, phúc lợi cho người lao động và công tác tạo động lực:
  7.1 Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương :
  7.2 Phúc lợi cho người lao động
  7.3 Tạo động lực cho người lao động

  PHẦN HAI: CHUYÊN ĐỀ
  CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP
  I/ Khái niệm về bản chất và vai trò của tiền lương, tiền công
  1. Khái niệm và bản chất
  2. Vai trò
  II/ Các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương, tiền công trong doanh nghiệp
  III/ Nội dung công tác trả lương trong Doanh nghiệp
  1. Xây dựng hệ thống thang bảng lương
  2. Lập kế hoạch quỹ lương
  3. Xác định đơn giá tiền lương
  4. Xây dựng các hình thức trả lương
  4.1 Hình thức trả lương theo thời gian
  4.2 Hình thức trả lương sản phẩm

  CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
  I/ Những đặc điểm chủ yếu của Công ty ảnh hưởng đến công tác trả lương tại Công ty
  1. Căn cứ và mục tiêu xây dựng quỹ lương của Công ty
  1.1 Căn cứ xây dựng
  1.2 Mục đích xây dựng
  2. Nguyên tắc thanh toán thu nhập các đơn vị trong Công ty
  3. Nguyên tắc phân phối tiền lương, tiền thưởng của Công ty
  4. Các yếu tố để xác định đơn giá và quỹ tiền lương
  4.1 Tổng số nhân lực của Công ty năm 2009
  4.2 Mức lương tối thiểu
  4.3 Hệ số lương cấp bậc bình quân chung trong Công ty
  4.4 Hệ số các khoản phụ cấp lương bình quân
  II/ Xác định hệ thống thang bảng lương áp dụng tại Công ty
  III/ Phân tích thực trạng lập kế hoạch quỹ lương của Công ty
  1. Phân tích tình hình thực hiện quỹ tiền lương từ năm 2006 – 2008 làm căn cứ lập quỹ lương năm 2009
  2. Lập quỹ lương 2009
  IV/ Xây dựng đơn giá tiền lương
  1. Xác định quỹ tiền lương kỳ kế hoạch để xây dựng đơn giá tiền lương
  2. Xác định đơn giá tiền lương
  V/ Phân tích thực trạng các hình thức trả lương tại Công ty
  1. Áp dụng hình thức trả lương thời gian cho khối văn phòng Công ty
  1.1 Nguồn hình thành quỹ lương khối văn phòng Công ty
  1.2 Phân phối tiền lương cho cán bộ công nhân viên khối văn phòng Công ty
  2. Áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm tập thể đối với bộ phận trực tiếp sản xuất , hình thức trả lương theo thời gian đối với bộ phận gián tiếp của các đơn vị trong Công ty
  2.1 Khối nhà máy nước và các xí nghiệp kinh doanh nước sạch
  2.2 Khối phụ trợ bao gồm các xí nghiệp sau:
  VI/ Những kết quả đạt được và những hạn chế khắc phục:
  1. Những kết quả đạt được
  2. Những hạn chế

  CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH HÀ NỘI
  I/ Định hướng phát triển của Công ty đến năm 2020
  II/ Một số giải pháp hoàn thiện công tác trả lương tại Công ty Nước sạch Hà Nội:
  1. Hoàn thiện phân tích công việc:
  2. Hoàn thiện đánh giá công việc
  3. Hoàn thiện đánh giá thực hiện công việc

  Kết luận
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Phụ lục


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác trả lương cho người lao động tại công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status