Mục lục
Lời mở đầu Trang 01
Phần thứ I: Cơ sở lý luận chung về Chiến lược kinh doanh Trang 05

I- Một số khái niệm về chiến lược kinh doanh Trang 06
1-Khái niện chung về Chiến lược Trang 06
2- Vấn đề cốt lõi của Chiến lược Trang 06
3- Mục đích và vai trò của Chiến lược Trang 07
4-Một số khái niệm khác có liên quan đến Chiến lược Trang 07
II- Chính sách Trang 08
1- Khái niệm Chính sách Trang 08
2- Tác dụng và đặc điểm của Chính sách Trang 08
III- Quản trị Chiến lược Trang 10
1- Khái niệm quản trị Chiến lược Trang 10
2- Các giai đoạn của quá trình quản trị Chiến lược Trang 10
3- Mô hình quản trị Chiến lược Trang 11
4- Lợi ích cả quản trị Chiến lược Trang 12
IV Tiến trình hoạch định Chiến lược Trang 13
1- Xác định chức năng nhiệm vụ Trang 13
2- Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh Trang 14
3- Phân tích các yếu tố bên trong Trang 19
4- Xác định mục tiêu Chiến lược Trang 21
5- Các yêu cầu đối với mục tiêu Trang 22
6- Phân tích lựa chọn chiến lược Trang 22
Phần thứ II : Phân tích tình hình hoạt động và công tác
hoạch định Chiến lược tại Công ty TM huyện Hiệp Đưc Trang 26

I- Tổng quan và quá trình hình thành Công ty thương mại
huyện Hiệp Đức Trang 27
1-Đặc điểm tình hình Trang 27
2-Điều kiện tự nhiên -kinh tế xã hội Trang 27
II- Sự hình thành và phát triển của Công ty thương mại
huyện Hiệp Đức Trang 27
1- Chức năng nhiệm vụ Trang 28
2- Cơ cấu tổ chức của Công ty Trang 29
3- Môi trường hoạt động của Công ty Trang 31
III Thực trạng việc xây dựng chiến lược kinh doanh ở Công ty
thương mại huyện Hiệp Đức Trang 39
1- Những thuận lợi và khó khăn Trang 39
2- Hiệu quả kinh doanh của Công ty thương mại
trong 3 năm 2000-2002 Trang 40
3- Tình hình quản lý và sử dụng vốn của Công ty Trang 42
4- Những căn cứ để hoàn thiện chiến lược kinh doanh Trang 43
5- Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực
hiện chiến lược kinh doanh của Công ty thương mại Trang 44
6- Nhận xét chung về chiến lược kinh doanh của Công ty Trang 45
phần thứ iii: một số giải pháp để góp phần hoàn thiện
CLKD của Công ty thương mại huyện Hiệp đức Trang 47
I- Kiến nghị về việc hoàn thiện chiến lược kinh doanh của
Công ty thương mại huyện Hiệp đức Trang 48
1- Phương pháp dự báo xây dựng chiến lược kinh doanh Trang 48
2- Phân tích những cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh, điểm yếu Trang 51
3- Xác định mục tiêu chiến lược Trang 55
II. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tổ chức của Công ty Trang 56
1- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty Trang 56
2- Công tác đào tạo Trang 57
3- Các bước thực hiện Trang 58
4- Soát xét lại các mục tiêu hằng năm Trang 64
5- Thông báo chiến lược cho cán bộ chủ chốt Trang 64
6- Thông báo các tiền đề xây dựng chiến lược Trang 65
7- Thường xuyên kiểm tra và điều chỉnh chiến lược Trang 65
III- Một số kiến nghị Trang 66
1- Đối với Nhà nước Trang 66
2- Đối với Công ty Trang 67
Kết luận Trang 69


Xem Thêm: Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược kinh doanh của Công ty Thương mại huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng nam sẽ giúp ích cho bạn.