Mục Lục
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 - TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI TUẤN HIỆP 2

1. GIỚI THIỆU QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 2
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tuấn Hiệp 2
1.2. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của công ty Tuấn Hiệp 3
1.2.1. Chức năng của công Ty 3
1.2.2. Nhiệm vụ của công ty 3
1.2.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty 4
2. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY 4
2.1. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty 4
2.2. chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 4
3. CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 6
3.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô 6
3.1.1. Các yếu tố chính trị và pháp luật 6
3.1.2. Các yếu tố kinh tế 6
3.1.3. Các yếu tố kỹ thuật - công nghệ 6
3.1.4. Các điều kiện tự nhiên và cơ sở hạ tầng 6
3.1.5. Các yếu tố văn hóa xã hội 7
3.2. Môi trường vi mô 7
3.2.1. Các yếu tố bên ngoài công ty 7
3.2.2. Các yếu tố bên trong công ty 7
4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP TRONG NHỮNG NĂM TỚI 8
4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm 2007 – 2009 8
4.2. Phương hướng, kế hoạch phát triển của công ty trong những năm tới 9
CHƯƠNG 2 - THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CÔNG TY TUẤN HIỆP 10
1. ĐẶC ĐIỂM VỀ kinh tế - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 10
1.1. Đặc điểm về sản phẩm dịch vụ 10
1.2. Đặc điểm về nguồn vốn kinh doanh 10
1.3. Đặc điểm về lao động và tiền lương 11
1.4. Đặc điểm về thị trường kinh doanh 12
2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ VẬN TẢI CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 13
2.1. Phân loại dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty Tuấn Hiệp 13
2.1.1. Dịch vụ vận tải hàng hóa chứa trong container 13
2.1.2. Dịch vụ vận tải hàng hóa không chứa trong container (hàng rời) 15
2.2. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty Tuấn Hiệp 16
2.2.1. Khách hàng của công ty 16
2.2.2. Cách tính giá cước vận chuyển 18
2.2.3. Cách bố trí nhân lực cho hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải 21
2.2.4. Chi phí của hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải 22
2.2.5. Hiệu quả sử dụng vốn của hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa 24
2.3. Đánh giá những mặt được và chưa được của hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hóa của công ty Tuấn Hiệp 25
2.3.1. Những mặt được 25
2.3.2. Những mặt chưa được 26
3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 27
3.1. Vài nét về hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty Tuấn Hiệp 27
3.2. Quy trình thực hiện dịch vụ 27
3.3. Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty Tuấn Hiệp 30
3.3.1. Khách hàng của công ty 30
3.3.2. Chi phí của hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận 31
3.3.3. Hiệu quả của hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa 32
3.4. Đánh giá những mặt được và chưa được của hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu của công ty Tuấn Hiệp 34
3.4.1. Những mặt được 34
3.4.2. Những mặt chưa được 34
4. NHỮNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 35
4.1. Đối với dịch vụ vận tải hàng hóa 35
4.1.1. Gia tăng số lượng phương tiện vận chuyển 35
4.1.2. Giảm tối đa chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải 35
4.1.3. Nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty 35
4.1.4. Bố trí nhân lực hợp lý 36
4.2. Đối với dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu 36
CHƯƠNG 3 - NHỮNG GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 37
1. NHẬN XÉT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 37
1.1. Ưu điểm 37
1.2. Nhược điểm 37
2. GIẢI PHÁP, ĐỀ XUẤT ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY TUẤN HIỆP 38
2.1. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mở rộng thị trường kinh doanh. 38
2.2. Xây dựng hệ thống các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của hoạt động kinh doanh 38
2.3. Xây dựng hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ khách hàng làm cơ sở cho công tác quản lý chất lượng. 39
2.4. Tăng cường đầu tư để hiện đại hóa trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ. 39
2.5. Xây dựng những chính sách khuyến mãi để khuyến khích khách hàng 39
2.6. Thực hiện liên doanh, liên kết 39
3. KẾT LUẬN CHUNG 40


Xem Thêm: Kinh doanh dịch vụ, những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty Tuấn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kinh doanh dịch vụ, những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ của công ty Tuấn sẽ giúp ích cho bạn.