Đề tài: Giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận tại HQLĐB Vĩnh Bảo


Chương I: Những vấn đề cơ bản về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp
i. Chi phí doanh nghiệp
1. Chi phí sản xuất doanh nghiệp
2. Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
3. Chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động bất thường
Ii. Doanh thu và các nguồn thu nhập của doanh nghiệp
1. Doanh thu của doanh nghiệp
2. Thu nhập của doanh nghiệp
3. Thu nhập từ các hoạt động tài chính và hoạt dộng bất thường
III. lợi nhuận của doanh nghiệp
1. Khái niệm và nguồn gốc của lợi nhuận
2. Các nhân tố ảnh hưởng tới lợi nhuận
3. Phương pháp xác định lợi nhuận doanh nghiệp
4. Phân phối lợi nhuận doanh nghiệp
5. Các chỉ tiêu đánh giá lợi nhuận doanh nghiệp
Chương II: Thực trạng về doanh thu, chi phí và lợi nhuận đạt được tại HQLĐB Vĩnh Bảo
I. Khái quát chung về HQLĐB Vĩnh Bảo
1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị
2.Tổ chức bộ máy quản lý
3. Tình hình sản xuất kinh doanh của HQLĐB Vĩnh Bảo
II. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của HQLĐB Vĩnh Bảo
1. Phân tích lợi nhuận đạt được qua các năm
2. Phân tích các chỉ tiêu lợi nhuận chủ yếu
IV. đánh giá về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả đạt được
1. Những kết quả đạt được
2. Doanh thu tăng không đều qua các năm
3. Nguyên nhân tạo thành công và nguyên nhân dẫn hạn chế
Chương III: Một số phương hướng để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận tại HQLĐB Vĩnh Bảo
I. Hướng phát triển của doanh nghiệp
1. Tình hình thực tế sản xuất những năm qua
2. Những nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới
II. nội dung những giải pháp chủ yếu
1. Biện pháp khai thác thị trường nhằm tăng doanh thu một cách ổn định
2. Tận dụng triệt để các nguồn kinh doanh
3. Cải tiến công tác quyết toán công trình theo hạng mục
4. Tìm nguồn vốn để tăng đầu tư cho tài sản cố định
5. Biện pháp giảm chi phí sản xuất
6. Những kiến nghị


Xem Thêm: Giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận tại HQLĐB Vĩnh Bảo
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp để tăng doanh thu, giảm chi phí nhằm tăng lợi nhuận tại HQLĐB Vĩnh Bảo sẽ giúp ích cho bạn.