Đề tài: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà

MỤC LỤC


Lời nói đầu

Phần I. Những vấn đề lý luận cơ bản về chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sp.

I. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.

I.1. Chi phí sản xuất

I.1.1. Khái niệm.

I.1.2. Phân loại chi phí sản xuất - kinh doanh.

I.1.2.1. Phân loại theo yếu tố chi phí

I.1.2.2. Phân loại theo KMCP trong giá thành sản phẩm.

I.1.2.3. Phân loại chi phí theo chức năng SX - KD.

I.1.2.4. Phân loại theo cách thức kết chuyển chi phí

I.1.2. 5. Phân loại theo quan hệ của chi phí với khối lượng, công việc, sản phẩm hoàn thành.

I.2. Giá thành sản phẩm.

I.2.1. Khái niệm

I.2.2. Phân loại giá thành sản phẩm

I.2.2.1. Phân loại theo nguồn số liệu và thời điểm tính.

I.2.2.2. Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí.

I.3. Mối quan hệ giữa CPSX và giá thành sản phẩm

II. Đối tượng và phương pháp hạch toán cpsx và tính giá thành sản phẩm.

II.1. Đối tượng và phương pháp hạch toán CPSX

II.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất

II.1.2. Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất.

II.1.2.1. Hạch toán tổng hợp cpsx theo phương pháp kê khai thường xuyên.

a. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp.

b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp

c. Hạch toán chi phí sản xuất chung

d. Hạch toán chi phí trả trước

e. Hạch toán chi phí phải trả

f. Hạch toán các khoản thiệt hại về sản phẩm hỏng

g. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất

h. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang.

II.1.2.2. Hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ.

a. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp.

b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung

c. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất.

II.1.3. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất

II.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sp.

II.2.1. Đối tượng tính giá thành sản phẩm.

II.2.2. Kỳ tính giá thành

II.2.3. Phương pháp tính giá thành.

II.2.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn (phương pháp trực tiếp).

II.2.3.2. Phương pháp tổng cộng chi phí

II.2.3.3. Phương pháp tính giá thành loại trừ giá trị sp phụ.

II.2.3.4. Phương pháp tính giá thành theo hệ số.

II.2.3.5. Phương pháp tính giá thành theo tỷ lệ

II.2.3.6. Phương pháp liên hợp

II.2.4. Phương pháp tính giá thành trong một số loại hình doanh nghiệp

II.2.4.1. Doanh nghiệp sản xuất giản đơn

II.2.4.2. Doanh nghiệp sản xuất theo đơn đặt hàng

II.2.4.3. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống hạch toán định mức

II.2.4.4. Doanh nghiệp sản xuất phức tạp theo kiểu chế biến liên tục

a. Phân bước có tính giá thành của bán thành phẩm

b. Phân bước không tính giá thành của bán thành phẩm

II.2.4.5. Doanh nghiệp có tổ chức bộ phận sản xuất kinh doanh phụ

II.3. Sổ sách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sphẩm

Phần II. Thực trạng hạch toán cpsxkd và tính giá thành sản phẩm tại công ty văn phòng phẩm hồng hà

I. Đặc điểm kinh tế - kỹ thuật và tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty văn phòng phẩm Hồng Hà có ảnh hưởng đến hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.

I.1. Lịch sử hình thành và ptriển của Cty VPPHồng Hà.

I.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy qlý SXKD của Cty VPP Hồng Hà.

I.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy qlý của Cty

I.2.1.1. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban

I.2.1.2. Sơ đồ bộ máy quản lý của Công ty

I.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

I.3.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất

I.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất

I.3.3. ảnh hưởng của quy trình công nghệ sản xuất đến hạch toán CPSX và tính giá thành sản phẩm.

II. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại công ty Vpp Hồng Hà.

II.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty VPP Hồng Hà.

II.1.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán.

II.1.2. Chức năng, nhiệm của từng thành viên.

II.2. Tổ chức bộ sổ kế toán tại công ty VPP Hồng Hà

II.2.1. Tổ chức hình thức kế toán

II.2.2. Tổ chức ghi sổ kế toán

III. Hạch toán chi phí sản xuất tại công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà.

III.1. Đặc điểm và phân loại CPSX tại Cty VPP Hồng Hà.

III.1.1. Đặc điểm

III.1.2. Phân loại CPSX tại Cty VPP Hồng Hà.

III.2. Đối tượng tập hợp CPSX tại công ty VPP Hồng Hà.

III.3. Phương pháp tập hợp CPSX tại Cty VPP Hồng Hà.

III.3.1. Hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp.

III.3.1.1. Đặc điểm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

III.3.1.2. Tài khoản sử dụng.

III.3.1.3. Phương pháp hạch toán.

a. Hạch toán chi tiết.

b. Hạch toán tổng hợp

III.3.2. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

III.3.2.1. Đặc điểm chi phí nhân công trực tiếp.

III.3.2.2. Tài khoản sử dụng.

III.3.2.3. Phương pháp hạch toán.

a. Hạch toán chi tiết.

b. Hạch toán tổng hợp

III.3.3. Hạch toán chi phí sản xuất chung.

III.3.3.1. Đặc điểm chi phí sản xuất chung

III.3.3.2. Tài khoản sử dụng.

III.3.3.3. Phương pháp hạch toán.

III.3.4.Tổng hợp CPSX, kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang

III.3.4.1. Tập hợp chi phí sản xuất.

III.3.4.2. Đánh giá sản phẩm dở dang.

IV. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại cty Vpp Hồng Hà

IV.1. Đối tượng tính giá thành.

IV.2. Kỳ tính giá thành.

IV.3. Phương pháp tính giá thành sản phẩm

IV.4. Phân tích sự biến động các khoản mục chi phí và các biện pháp giảm giá thành sản phẩm của công ty.

IV.4.1. Phân tích sự biến động các khoản mục chi phí

IV.4.2. Các biện pháp giảm giá thành sản phẩm của công ty.

IV.4.2.1. Đối với khoản mục chi phí NVL trực tiếp

IV.4.2.2. Đối với khoản mục nhân công trực tiếp.

IV.4.2.3. Đối với khoản mục chi phí sản xuất chung.

Phần III. Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà .

I. Đánh giá chung về công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà

I.1. Những thành tựu đạt được.

I.1.1. Trong công tác quản lý.

I.1.2. Trong công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sp.

I.1.2.1. Công tác hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp.

I.1.2.2. Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

I.2.2.3. Công tác tổng hợp CPSX và đánh giá sp dở dang.

I.2.2.4. Công tác tính giá thành sản phẩm.

I.2. Những hạn chế.

I.2.1. Trong công tác quản lý.

I.2.2. Trong công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sp.

I.2.2.1. Công tác hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp.

I.2.2.2. Công tác hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

I.2.2.3. Công tác hạch toán chi phí sản xuất chung.

II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà

II.1. Hoàn thiện hình thức sổ kế toán đang áp dụng

II.2. Công tác quản lý.

II.3. Công tác hạch toán CPSX và tính giá thành sp.

II.3.1. Về hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp.

II.3.2. Về hạch toán chi phí nhân công trực tiếp.

II.3.3. Về tác hạch toán chi phí sản xuất chung

a. Chi phí khấu hao TSCĐ

b. Chi phí công cụ, dụng cụ

c. Chi phí dịch vụ mua ngoai

II.4. Về hệ thống sổ sách chứng từ

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Mục lục


Xem Thêm: Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Văn phòng phẩm Hồng Hà sẽ giúp ích cho bạn.