Đề tài: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam


lời nói đầu. 1
Phần I: Tổng quan về Trung tâm năng suất Việt Nam 3
I. Quá trình hình thành và phát triển. 3
1. Quá trình hình thành. 3
2. Chặng đường phát triển của VPC. 4
II. Những điểm nổi bật của vpc. 6
1. Đặc điểm về sản phẩm - dịch vụ. 6
2. Đặc điểm thị trường - mạng lưới đối tác. 7
3. Cơ cấu tổ chức của VPC 8
4. Xây dựng chiến lược kinh doanh. 13
5. Văn hoá công ty của VPC 14
6. Nguồn nhân lực. 17
7. Đặc điểm về công nghệ hỗ trợ. 19
8. Hoạt động quảng bá năng suất ở VPC 20
9. Một số kết quả kinh doanh tại VPC 22
10.Triển khai - áp dụng ISO 9000 tại Trung tâm 23
III. Con số và sự kiện. 26
Phần II: Thực trạng chất lượng dịch vụ tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam 28
I. Sự cần thiết của dịch vụ tư vấn. 28
1. Vai trò của dịch vụ tư vấn đối với các doanh nghiệp. 28
2. Vai trò của dịch vụ tư vấn đối với Trung tâm năng suất Việt Nam 29
II. Các loại hình tư vấn. 30
III. Chất lượng dịch vụ tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam 31
1.Thực trạng chất lượng dịch vụ tư vấn tại Trung tâm Năng suất Việt Nam 32
2. Những thành tích đã đạt được. 39
3. Những khó khăn gặp phải 41
IV. Đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam 48
phần III: Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn. 53
I. Những nguyên nhân chủ yếu. 53
II. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn. 54
1. Về phía Trung tâm năng suất Việt Nam 55
1.1. Chiến lược kinh doanh. 55
1.2. Bảng chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ tư vấn. 58
1.3. Nguồn nhân lực. 63
1.3.1. Chính sách đãi ngộ. 63
1.3.2. Tuyển dụng nhân viên tư vấn. 66
1.3.3. Đào tạo đội ngũ chuyên viên tư vấn toàn diện. 66
1.4. "Đào tạo khách hàng". 69
2. Về phía nhà nước. 71
kết luận. 73
tài liệu tham khảo.


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn của Trung tâm Năng suất Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.