Đề tài: Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức phục vụ trực tiếp tại bộ phận lễ tân và bộ phân buồng tại khách sạn Dân chủ


Mục lục
Lời mở đầu
Chương 1:Cơ sở lý luận tổ chức hoạt động phục vụ khách sạn.
1.1 Vai trò, nhiệm vụ, quy trình phục vụ và yêu cầu của bộ phận lễ tân
1.1.1.
1.1 1 Vai trò
1.1.2 Nhiệm vụ.
1.1.3 Quy trình phục vụ của bộ phận lễ tân.
1.1.4 Yêu cầu của bộ phận lễ tân.
1.2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quy trình phục vụ và yêu cầu của Bộ phận buồng
1.2 1 Vị Trí
1.2.2 Chức năng
1.2.3 Nhiệm vụ
1.2.4 Quy trình phục vụ buồng
1.2.5 Yêu cầu của bộ phận buồng
Chương 2: Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức phục vụ trực tiếp tại bộ phận lễ tân và bộ phân buồng tại khách sạn Dân chủ
2.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.1 Giai đoạn một
2.1.2 Giai đoạn hai
2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn Dân Chủ
2.3 Thực trạng tổ chức hoạt động phục vụ tại bộ phận lễ tân và buồng của khách sạn Dân Chủ
2.3.1 Bộ Phận lễ tân
2.3.1.1 Đặc điểm về cơ sở vật chất kỹ thuật của bộ phận lễ tân
2.3.1.2 Tổ chức hoạt động phục vụ tại bộ phận lễ tân của khách sạn Dân Chủ
2.3.2 Bộ phận buồng
2.3.2.1 Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật buồng của khách sạn Dân Chủ
2.3.2.2 Tổ chức hoạt động phục vụ tại bộ phận buồng của khách sạn Dân chủ
2.3.3 Mối quan hệ giữa bộ phận lễ tân và bộ phận buồng tại khách sạn Dân Chủ
2.3.4 Đánh giá về công tác tổ chức phục vụ trực tiếp tại bộ phận lễ tân và bộ phận buồng của khách sạn Dân Chủ
2.3.4.1 Những mặt làm được
2.3.4.2 Những mặt còn tồn tại
Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tổ chức phục vụ trực tiếp tại bộ phận lễ tân và bộ phận buồng của khách sạn Dân Chủ
3.1 Về cơ sở vật chất kỹ thuật
3.2 Về con người
3.3 Về quy trình phục vụ
Kết luận


Xem Thêm: Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức phục vụ trực tiếp tại bộ phận lễ tân và bộ phân buồng tại khách
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu thực trạng công tác tổ chức phục vụ trực tiếp tại bộ phận lễ tân và bộ phân buồng tại khách sẽ giúp ích cho bạn.