Đề tài: Phân tích thực trạng về kết quả và tình hình hoạt động tiêu thụ ở công ty kính mắt Hà Nội.


Lời mở đầu 1
Mục lục 3
Chương I: Một số lý luận về sản phẩm và tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp.
1.1. Sản phẩm hàng hoá và thị trường sản phẩm của các doanh nghiệp.
1.1.1. Quan niệm về sản phẩm hàng hoá trong nền kinh tế thị trường
1.1.2. Thị trường sản phẩm hàng hoá và cơ chế hoạt động của thị trường sản phẩm.
1.2. Các nhân tố tác động dến hoạt động tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.
1.2.1. Tiêu thụ sản phẩm và các chỉ tiêu chủ yếu phản ánh kết quả tiêu thụ sản phẩm của các doanh nghiệp.
1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.
1.3. Nội dung và một số yêu cầu chủ yếu về tiêu thụ và tăng cường tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp.
1.3.1. Một số nội dung chủ yếu của hoạt động tiêu thụ sản phẩm 18
1.3.2. Một số yêu cầu cơ bản về tăng cường tiêu thụ sản phẩm trong các doanh nghiệp.
Chương II: Phân tích thực trạng về kết quả và tình hình hoạt động tiêu thụ ở công ty kính mắt Hà Nội.
2.1. Những đặc điểm chung của công ty kính mắt Hà Nội liên quan đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm.
2.1.1. Quá trình hình thành, phát triển và hoạt động của công ty cổ phần kính mắt Hà Nội.
2.1.2. Mô hình tổ chức quản lý của công ty cổ phần kính mắt Hà Nội. 41
2.1.3. Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty. 43
2.2. Phân tích kết quả và tình hình hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần kính mắt Hà Nội.
2.2.1. Phân tích kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua.
2.2.2. Thực trạng về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của công ty trong thời gian qua.
2.3. Những tồn tại chủ yếu và tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần kính mắt Hà Nội.
2.3.1. Hoạt động mở rộng thị trường còn yếu kém. 55
2.3.2. Hệ thống mạng lưới bán hàng chưa hiệu quả. 57
2.3.3. Hoạt động hỗ trợ bán hàng chưa phát huy hiệu quả. 57
Chương III: Phương hướng biện pháp, tăng cường tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần kính mắt Hà Nội.
3.1.Phương hướng chủ yếu nhằm tăng cường tiêu thụ sản phẩm.
3.1.1. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng của công tác nghiên cứu và tiêu thụ.
3.1.2. Khai thác và sử dụng tốt các nguồn lực đầu vào nhằm hạ giá thành nâng cao năng lực cạnh tranh về sản phẩm của công ty trên thị trường. 61
3.1.3. Tổ chức mạng lưới bán hàng theo hướng kết hợp của cả hai kênh phân phối trực tiếp và gián tiếp nhằm tăng khả năng tiêu thụ sản phẩm.
3.2. Một số biện pháp chủ yếu tăng cường tiêu thụ sản phẩm ở công ty cổ phần kính mắt Hà Nội.
3.2.1. Đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả công tác tiêu thụ sản phẩm.
3.2.2. Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. 68
3.2.3. Hoàn thiện hệ thống các chính sách tiêu thụ sản phẩm phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng.
3.3. Một số kiến nghị đối với cơ quan vĩ mô. 73
3.3.1. Nhanh chóng đưa thị trường chứng khoán vào hoạt động. 74
3.3.2. Có chính sách hỗ trợ về vốn. 75
Tài liệu tham khảo. 76


Xem Thêm: Phân tích thực trạng về kết quả và tình hình hoạt động tiêu thụ ở công ty kính mắt Hà Nội.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng về kết quả và tình hình hoạt động tiêu thụ ở công ty kính mắt Hà Nội. sẽ giúp ích cho bạn.