Đề tài: Thực trạng quản lý chất lượng của Công ty xe đạp VIHA


Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I. Những lý luận cơ bản về quản lý chất lượng . 2
I. Những nhận thức cơ bản về quản lý chất lượng . 2
1.Các khái niệm về quản lý chất lượng . 2
2. Nội dung của quản lý chất lượng 7
II. Tầm quan trọng của quản lý chất lượng đối với doanh nghiệp và nền kinh tế 11
1. Vai trò của quản lý chất lượng qua các giai đoạn . 11
2. Quản lý chất lượng đối với cạnh tranh . 18
3. Quản lý chất lượng đối với sự phát triển của nền kt 19
III. Những quan niệm hạn chế về quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 20
1.Chất lượng - chi phí 20
2. Công nhân sản xuất trực tiếp phải chịu trách nhiệm chính về chất lượng sản phẩm 21
3. Chất lượng được đảm bảo thông qua việc kiểm tra nghiêm ngặt sản phẩm cuối cùng 22
4. Chất lượng - năng suất . 22
5. Chỉ Công ty lớn mới áp dụng hệ thống quản lý chất lượng . 23
IV. Giới thiệu một số hệ thống quản lý chất lượng 24
1. Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện (TQM) 24
2. Hệ thống Q- Base . 27
3. Hệ thống HACCP: . 28
4. Hệ thống ISO 9000 . 31
Chương II. Thực trạng quản lý chất lượng của Công ty xe đạp VIHA 34
I. Quá trình ra đời và phát triển và các điền kiện kinh doanh của Công ty Xe đạp viha 34
1. Lịch sử ra đời và phát triển 34
2. Các điền kiện kinh doanh của Công ty . 35
3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty xe đạp VIHA trong thời gian qua 38
II. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của Công ty xe đạp VIHA 40
1. Người cung ứng 40
2.Công tác tổ chức quản lý 41
3. Vấn đề công tác quản lý chất lượng tại Công ty 43
4. Thiết bị máy móc và công nghệ sản xuất của Công ty 44
III. Một số thành tự và hạn chế cơ bản 46
1. Những thành tựu đạt được . 46
2. Các tồn tại . 47
Chương III. Một số giải pháp cơ bản 50
1. Nhận thức và xây dựng chính sách chiến lược về chất lượng 50
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục và tạo về chất lượng đồng thời thúc đẩy phong trào chất lượng toàn Công ty.
3. Hoàn thiện công cơ cấu tổ chức quản lý nhấn mạnh vai trò của chất lượng trong Công ty . 52
Kết luận 54
Tài liệu tham khảo 56


Xem Thêm: Thực trạng quản lý chất lượng của Công ty xe đạp VIHA
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng quản lý chất lượng của Công ty xe đạp VIHA sẽ giúp ích cho bạn.