Đề tài: Nghiên cứu mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


MỤC LỤC


Lời cam đoan
i
Lời cảm ơn .
ii
Mục lục
iii
Danh mục các chữ viết tắt . .
vi
Danh mục các bảng
vii
1. Mở đầu
1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .
1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .
3
1.2.1. Mục tiêu chung
3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .
3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3
2. Tổng quan tài liệu
4
2.1. Cơ sở lý luận về mô hình công ty mẹ - công ty con .
4
2.1.1. Khái niệm .
4
2.1.2. Đặc điểm của mô hình công ty mẹ - công ty con .
7
2.1.3. Sự liên kết của công ty mẹ - công ty con
8
2.1.4. Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty mẹ
10
2.1.5. Mối quan hệ giữa công ty mẹ - công ty con .
12
2.1.6. Quy chế quản lý tài chính công ty mẹ- công ty con .
17
2.1.7. Hạch toán của công ty mẹ - công ty con
18
2.2. Căn cứ thực tiễn về mô hình công ty mẹ - công ty con .
18
2.2.1. Thực tiễn các Tổng công ty của nước ta hiện nay .
19
2.2.2. Mô hình công ty mẹ - công ty con ở một số nước .
22
2.2.3. Mô hình công ty mẹ - công ty con ở nước ta hiện nay .
28
2.2.4. Sự khác biệt giữa mô hình Tổng công ty và mô hình công ty mẹ - công ty con

32
3. Khái quát về các TCT nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu
38
3.1. Một số nét về tình hình cơ bản các Tổng công ty điều tra thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

38
3.2. Phương pháp nghiên cứu
42
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
43
3.2.2. Phương pháp xử lý số liệu .
43
3.2.3. Phương pháp phân tích
43
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận .
45
4.1. Thực trạng các Tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước khi chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con .

45
4.1.1. Tổng công ty Rau quả, nông sản
45
4.1.2. Tổng công ty Chè Việt Nam
52
4.1.3. Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam
60
4.1.4. Nhận xét chung .
68
4.2. Đánh giá các Tổng công ty thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi chuyển sang mô hình công ty mẹ - công ty con .

69
4.2.1. Tổng công ty Rau quả, nông sản .
69
4.2.2. Tổng công ty Chè Việt Nam
83
4.3.3. Tổng công ty Chăn nuôi Việt Nam
96
4.3. Nhận xét, đánh giá bước đầu qua nghiên cứu mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

114
4.3.1. Những ưu điểm .
115
4.3.2. Những tồn tại .
118
4.4. Những giải pháp chủ yếu để hoàn thiện công ty mẹ - công ty con .
122
4.4.1. Về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nàh nước
122
4.4.2. Giải pháp về tổ chức, quản lý
123
4.4.3. Giải pháp về tài chính và các nguồn lực .
124
4.4.4. Giải pháp về kế hoạch, khoa học công nghệ, thị trường .
124
4.4.5. Nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước
125
5. Kết luận và kiến nghị .
127
5.1. Kết luận .
127
5.2. Kiến nghị .
128
Tài liệu tham khảo
131
Phụ lục .
133


Xem Thêm: Nghiên cứu mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ giúp ích cho bạn.