Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối: Công ty CP Gốm sứ và XD COSEVCO

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối: Công ty CP Gốm sứ và XD COSEVCO


  Lêi nãi ®Çu

  LÞch sö ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ã cho thÊy: Dï ë thÓ chÕ chÝnh trÞ nµo th× khu vùc doanh nghiÖp nãi chung vµ doanh nghiÖp nhµ n­íc (DNNN) nãi riªng còng giư vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. TÇm quan träng cña nã kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ nhưng kho¶n ®ãng gãp vÒ lîi nhuËn, vÒ thuÕ cho ng©n s¸ch, mµ nã cßn lµ c«ng cô ®¾c lùc trong tay Nhµ n­íc ®Ó ®¶m b¶o nhưng c©n ®èi lín cña nÒn kinh tÕ, ®ång thêi gi¶i quyÕt c¸c môc tiªu chÝnh trÞ, xã héi cña ®Êt n­íc.

  §èi víi n­íc ta, nÒn kinh tÕ hiÖn nay lµ nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng xã héi chñ nghÜa (XHCN), trong ®ã kinh tÕ Nhµ n­íc giư vai trß chñ ®¹o cña nÒn kinh tÕ. Do vËy, khi nãi ®Õn tÝnh chñ ®¹o cña thµnh phÇn kinh tÕ nhµ n­íc th× còng ®Ò cËp ®Õn vai trß chñ ®¹o cña DNNN trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. TÝnh chñ ®¹o cña DNNN kh«ng chØ ë sè l­îng, quy m« mµ cßn lµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña DNNN. MÆt kh¸c vai trß chñ ®¹o cña DNNN cßn thÓ hiÖn ë viÖc n¾m giư nhưng lÜnh vùc ho¹t ®éng cã tÝnh chÊt then chèt, mòi nhän cña nÒn kinh tÕ, nhưng lÜnh vùc cã ý nghÜa lín vÒ kinh tÕ xã héi vµ an ninh quèc phßng.

  §¹i héi VI (1986), tiÕp ®ã lµ c¸c §¹i héi VII, VIII vµ NghÞ quyÕt TW 3 kho¸ IX (n¨m 2001) cña §¶ng ta ®ã ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi s©u s¾c vµ toµn diÖn, trong ®ã ®æi míi kinh tÕ lµ nhiÖm vô träng t©m vµ ®æi míi hÖ thèng DNNN lµ kh©u ®ét ph¸. Trong h¬n 15 n¨m qua, thùc hiÖn ®­êng lèi ®æi míi cña §¶ng, cña c¸c c¬ quan §¶ng vµ Nhµ n­íc ®ã ban hµnh nhiÒu c¸c v¨n b¶n ( c¸c NghÞ quyÕt cña TW §¶ng, c¸c bé luËt, nghÞ ®Þnh, quyÕt ®Þnh, th«ng t­, chØ thÞ cña Quèc héi vµ chÝnh phñ ) vÒ tæ chøc s¾p xÕp l¹i vµ ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý c¸c DNNN. §Õn nay, hÖ thèng c¸c DNNN ®ã ®­îc s¾p xÕp l¹i mét b­íc kh¸ c¨n b¶n. C¬ chÕ qu¶n lý míi ®­îc h×nh thµnh ngµy cµng hoµn thiÖn gióp cho c¸c doanh nghiÖp (DN) chuyÓn ®æi vµ thÝch nghi dÇn víi c¸c quy luËt cña kinh tÕ thÞ tr­êng trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ më, héi nhËp quèc tÕ.

  Trong nhưng n¨m qua, kinh tÕ cña n­íc ta ®ã b¾t ®Çu khëi s¾c vµ ®¹t ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kh¸ cao. NhiÒu ®Þa ph­¬ng trong c¶ n­íc, ®êi sèng cña nh©n d©n lao ®éng, c¸n bé c«ng nh©n viªn tõng b­íc ®­îc c¶i thiÖn, trËt tù an toµn xã héi ®­îc b¶o ®¶m, an ninh quèc phßng ®­îc còng cè. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ xã héi trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ trªn c¶ n­íc thùc sù chuyÓn biÕn m¹nh mÏ, cã hiÖu qu¶, DNNN ®ã b­íc ®Çu lµm tèt vai trß chñ ®¹o, më ®­êng h­íng dÉn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ph¸t triÓn.

  NhiÒu DNNN ®ã còng cè s¾p xÕp l¹i bé m¸y tæ chøc, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ, t×m kiÕm thÞ tr­êng, gia t¨ng c¸c kho¶n ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc, cã tÝch luü, b¶o tån ®­îc vèn. Tuy nhiªn, hiÖn nay vÉn cßn mét sè DNNN ch­a thùc sù ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña m×nh, SXKD kh«ng cã hiÖu qu¶, béc lé nhiÒu yÕu kÐm trong c«ng t¸c qu¶n lý. §©y lµ vÊn ®Ò næi cém cÇn ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ xem xÐt mét c¸ch kh¸ch quan, ®Ó rót ra nhưng nguyªn nh©n chñ yÕu cña c¸c doanh nghiÖp cßn tån t¹i, yÕu kÐm vµ cÇn t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc.

  XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu thùc tÕ nãi trªn, viÖc lµm râ thùc tr¹ng DNNN vµ t×m ra nhưng gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD cña DNNN lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch cÇn ®­îc c¸c ngµnh c¸c cÊp quan t©m.

  C«ng ty cæ phÇn Gèm sø vµ X©y dùng Cosevco ho¹t ®éng SXKD trong lÜnh vùc vËt liÖu x©y dùng, lµ mét C«ng ty cæ phÇn nh­ng Nhµ n­íc vÉn n¾m cæ phÇn chi phèi. Trong thêi gian qua sau khi chuyÓn sang c«ng ty cæ phÇn, t×nh h×nh c«ng ty ®ã cã nhưng chuyÓn biÕn tÝch cùc vµ ®ã ®¹t ®­îc mét sè hiÖu qu¶ b­íc ®Çu. Nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè tån t¹i cñ ch­a ®­îc kh¾c phôc, nhiÒu vÊn ®Ò míi n¶y sinh cÇn ph¶i gi¶i quyÕt. Do ®ã, viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng t×nh h×nh cña C«ng ty t×m ra mét sè gi¶i ph¸p hưu hiÖu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ SXKD ë C«ng ty cæ phÇn Gèm sø vµ X©y dùng Cosevco lµ viÖc lµm rÊt cÇn thiÕt vµ thiÕt thùc trong giai ®o¹n hiÖn nay.

  Môc ®Ých nghiªn cøu ®Ò tµi:Trªn c¬ së nhËn thøc râ lý luËn, quan ®IÓm cña §¶ng, Nhµ n­íc vÒ ®æi míi vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña DNNN nãi chung vµ DNNN lµm nhiÖm vô SXKD nãi riªng ®Ó ph©n tÝch thùc tr¹ng kinh doanh cña C«ng ty cæ phÇn Gèm sø vµ X©y dùng Cosevco tõ ®ã ®­a ra hÖ thèng gi¶i ph¸p mang tÝnh kh¶ thi nh»m ®¶m b¶o ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty cã hiÖu qu¶ kinh tÕ cao vµ ph¸t triÓn bÒn vưng.


  Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối: Công ty CP Gốm sứ và XD COSEVCO
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp nhà nước nắm cổ phần chi phối: Công ty CP Gốm sứ và XD COSEVCO sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status