Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh HóaMỤC LỤC​

Luận văn dài 126 trangMỞ ĐẦU


1. Tính cấp thiết của đề tài

Thực hiện chính sách mở cửa với ph­ương châm đa dạng hóa, đa phương hóa kinh tế đối ngoại, hoạt động xuất khẩu đ­ược coi là một lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Thực tế đã chứng minh, xuất khẩu là một phương hướng hữu dụng nhất để hội nhập và tận dụng những cơ hội trong quá trình hội nhập để tăng trư­ởng và phát triển kinh tế. Xuất khẩu góp phần nâng cao chất l­ượng cuộc sống nhân dân, giải quyết công ăn việc làm và làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo h­ướng hiện đại.

Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông với nhiều làng nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ là ngành hàng thu hút nhiều lao động, tận dụng đ­ược thế mạnh của các làng nghề truyền thống. Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của tỉnh đ­ược ­ưa chuộng tại nhiều thị tr­ường n­ước ngoài. Trong những năm qua lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chủ tr­ương, biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ như­ phát triển làng nghề, phát triển nguồn nhân lực, chính sách tín dụng, hỗ trợ nghiên cứu tìm hiểu thị tr­ường . Với những chính sách và biện pháp đó, xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của Thanh Hóa đã không ngừng tăng lên, góp phần đáng kế vào thực hiện xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động, góp phần tăng trư­ởng và phát triển kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, trong những năm qua hoạt động xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ chưa đạt được kết quả như­ mong muốn: kim ngạch xuất khẩu còn thấp, hiệu quả chư­a cao, sản xuất còn manh mún . chư­a t­ương xứng với tiềm năng kinh tế, tài nguyên thiên nhiên và con ng­ười của tỉnh. Vì thế, câu hỏi "Làm thế nào để đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ t­ương xứng với tiềm năng của tỉnh?" là câu hỏi lớn đang đặt ra cho các cấp lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa hiện nay. Trước yêu cầu bức thiết của tỉnh, để góp phần vào nghiên cứu đ­ưa ra các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Thanh Hóa, tôi lựa chọn đề tài: "Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa" làm luận văn thạc sĩ, chuyên ngành: Quản lý kinh tế.


MỞ ĐẦU

1Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

6

1.1.

Một số khái niệm

6

1.2

Các nhân tố tác động tới xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ

22

1.3.

Kinh nghiệm xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trong nước và quốc tế

31Chương 2: THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ CỦA TỈNH THANH HÓA GIAI ĐOẠN 2001 - 2007

37

2.1.

Tình hình phát triển hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

37

2.2.

Phân tích thực trạng các nhân tố tác động tới xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

49

2.3.

Đánh giá chung

75Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2010, HƯỚNG TỚI NĂM 2020

81

3.1.

Phương hướng đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2010, hướng tới năm 2020

81

3.2.

Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ của tỉnh Thanh Hóa

85

3.3.

Một số kiến nghị

108KẾT LUẬN

111DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

113
DANH MỤC CÁC BẢNGSố hiệu bảng

Tên bảng

Trang

2.1

Giá trị xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2001 - 2007

40

2.2

Kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ so với kim ngạch xuất khẩu của tỉnh

45

2.3

Cơ cấu mặt hàng thủ công mỹ nghệ giai đoạn 2001 - 2007

46

2.4

Cơ cấu thị trường xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2001 - 2007

47

2.5

Các làng nghề truyền thống tỉnh Thanh Hóa

54

3.1

Mức thuế quan nhập khẩu vào EU


Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp ích cho bạn.