Đề tài: Công tác quản trị nhân sự TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦUI. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI.

. Mục đích của đề tài.

2. Nhiệm vụ của đề tài.

3. Nội dung nghiên cứu.

4. Phương pháp nghiên cứu.


CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI AN PHÚC.


I. THẾ NÀO LÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC.

1. Khái niệm:

2. Tầm quan trọng và ý nghĩa của quản lý nguồn nhân lực.

3. Các nhân tố cơ bản để quản lý nguồn nhân lực.

4. Phương pháp quản lý nguồn nhân lực có hiệu quả:


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC


I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC.

1. Quá trình hình thành và phát triển.

2. Đặc điểm về lao động trong Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Phúc.

3. Bộ máy tổ chức quản lý của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Phúc.

4. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại An Phúc.

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC

1. Nguyên tắc và yêu cầu của tổ chức lao động.

3. Công tác sắp xếp bố trí lao động.

4. Thực trạng tình hình lao động trong Công ty Cổ phần sản xuất và Thương mại An phúc.

5. hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại An Phúc.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ SỬ DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC.

1. Những thành tựu đạt được.

2. Một số tồn tại và nguyên nhân.


CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP VÀ MỤC ĐÍCH NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AN PHÚC.


I. BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC THÔNG QUA TUYỂN DỤNG.

1. Đối với lao động quản lý.

2. Đối với lao động trực tiếp.

II. PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ ĐÁNH GIÁ NGUỒN NHÂN LỰC.

1. Phân công lao động.

2. Đánh giá nguồn nhân lực.

3. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại an phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần sản xuất và thương mại an phúc sẽ giúp ích cho bạn.