Đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN HƯNG


Luận văn dài 88 trang
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN TẠI CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG
3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THUẬN HƯNG
3.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN GIAI ĐOẠN 2004-2006
CHƯƠNG 4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT
CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỄM HỮU HẠN THUẬN HƯNG
4.1 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BÊN TRONG CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU
4.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BÊN NGOÀI CÔNG TY ẢNH HƯỞNG ĐẾN XUẤT KHẨU
4.3 PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CẢU CÔNG TY
4.4 PHÂN TÍCH NHỮNG ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG VÙNG
CHƯƠNG 5. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY
5.1 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TỪ BÊN TRONG CÔNG TY
5.2 GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU TỪ BÊN NGOÀI CÔNG TY
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn thuận hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản tại công ty trách nhiệm hữu hạn thuận hưng sẽ giúp ích cho bạn.