Đề tài: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Xí Nghiệp Phân Bón Cửu Long


Luận văn dài 77 trang
CHƯƠNG 1 . 1
GIỚI THIỆU . 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU . 1
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.4 .PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 2
1.4.1. Phạm vi về thời gian 2
1.4.2. Phạm vi về không gian 2
1.4.3. Phạm vi về nội dung 3
CHƯƠNG 2 . 4
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH . 4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 4
2.1.1. Khái quát chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh . 4
2.1.1.1. Khái niệm . 4
2.1.1.2. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh . 4
2.1.1.3. Nhiệm vụ 5
2.1.2. Nội dung phân tích 5
2.1.2.1. Phân tích doanh thu . 5
2.1.2.2. Phân tích tình hình chi phí sản xuất kinh doanh. . 7
2.1.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận của xí nghiệp 9
2.1.2.4. Các chỉ tiêu tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh
nghiệp. . 11
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
2.2.1. Phương pháp so sánh. 13
2.2.1.1.So sánh bằng số tuyệt đối: 14
2.2.1.2. So sánh bằng số tương đối: 14
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 14
2.2.3. Phương pháp phân tích theo nhân tố ảnh hưởng . 14
2.2.3.1. Phương pháp thay thế liên hoàn 14
2.2.3.2. Phương pháp số chênh lệch . 15
2.2.4. Phương pháp chi tiết . 15
GIỚI THIỆU VỀ XÍ NGHIỆP PHÂN BÓN CỬU LONG 17
3.1. Lịch sử hình thành 17
3.2. Quá trình phát triển của Xí Nghiệp 18
3.3. Cơ cấu tổ chức quản lý xí nghiệp. 19
3.3.1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Xí nghiệp. 19
3.3.2.Tổ chức quản lý xí nghiệp 19
3.3.3. Tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ: 22
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 23
XÍ NGHIỆP QUA 3 NĂM ( 2005, 2006, 2007 ) 23
4.1. Phân tích khái quát báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh . 23
4.1.1. Phân tích biến động theo thời gian . 24
4.1.2. Phân tích kết cấu và biến động kết cấu. 27
4.2. Phân tích doanh thu tại Xí Nghiệp qua 3 năm (05, 06, 07) 30
4.2.1. Phân tích chung tình hình thu nhập của Xí Nghiệp 30
4.2.2. Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến doanh thu bán hàng. . 33
4.2.3. Phân tích doanh thu theo kết cấu sản phẩm . 38
4.2.4. Phân tích doanh thu theo thị trường tiêu thụ 41
4.3. Phân tích tình hình chi phí của Xí Nghiệp qua 3 năm . 44
4.3.1. Phân tích chung tình hình chi phí của Xí Nghiệp . 44
4.3.2. Phân tích tình hình giá thành 47
4.3.3. Phân tích chi phí thời kỳ . 51
4.4. Phân tích tình hình lợi nhuận của Xí Nghiệp qua 3 năm . 54
4.4.1. Phân tích chung tình hình lợi nhuận . 54
4.4.2. Phân tích tình hình lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh . 56
4.5. Phân tích các chỉ tiêu tài chính nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh.
. 62
4.5.1. Nhóm chỉ tiêu về khả năng thanh toán 62
4.5.2. Nhóm chỉ tiêu về quản trị tài sản 63
4.5.3. Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận . 67
CHƯƠNG 5 . 70
NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO 70
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. 70
5.1. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN MÀ DOANH NGHIỆP ĐÃ GẶP
PHẢI TRONG NHỮNG NĂM VỪA QUA . 70
5.1.1. Thuận lợi . 70
5.1.2. Khó khăn . 70
5.2. NHỮNG BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH 71
CHƯƠNG 6 . 74
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 74


Xem Thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Xí Nghiệp Phân Bón Cửu Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Xí Nghiệp Phân Bón Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.