Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY PETROMEKONG


Luận văn dài 65 trang
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.2.1 Mục tiêu chung
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU
1.3.1 Các giả thuyết kiểm định
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
1.4.1 Không gian nghiên cứu:
1.4.2 Thời gian thực hiện nghiên cứu:
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu:
1.4.4 Giới hạn đề tài:
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.1.2 Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài
chính
2.1.3 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PETROMEKONG
3.1 Giới thiệu khái quát về công ty Petromekong
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2 Ngành nghề hoạt động kinh doanh chính của Petro MeKong
Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty dầu khí Mekong
3.1.3 Vị trí và tiềm năng của công ty
3.1.4 Tổ chức bộ máy công ty cổ phần dầu khí MêKong
3.2 Chiến lược phát triển trong tương lai của công ty
3.2.1 Cơ sở xây dựng chiến lược
3.2.2 Chiên lược phát triển Công ty đến năm 2015, định hướng đến
năm 2025
3.3 Các giải pháp phát triển
3.3.1 Giải pháp về thị trường
3.3.2 Giải pháp về hợp tác quốc tế
3.3.3 Giải pháp về tổ chức quản lý
3.3.4 Giải pháp về nhân lực
3.3.5 Nhu cầu vốn đầu tư
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
4.1 PHÂN TÍCH BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH
DOANH
4.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần
4.2 PHÂN TÍCH CHI PHÍ
4.2.1 Gía vốn hàng bán
4.2.2 Phân tích chung về tình hình chi phí
4.2.3 Phân tích chi phí bán hàng
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LỢI NHUẬN CÔNG TY
4.3.1 Phân tích chung tình hình lợi nhuận của công ty
4.3.2 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động chính
4.3.3 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính
4.3.4 Phân tích lợi nhuận từ hoạt động khác
4.4 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH
4.4.1 Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán
4.4.2 Phân tích các tỷ số về quản trị tài sản
4.4.3 Phân tích các chỉ tiêu về khả năng sinh lời
4.5 Dự báo doanh thu thuần trong 3 năm tới của công ty Dầu khí Mekong
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY DẦU KHÍ MEKONG
5.1 YẾU TỐ CON NGƯỜI
5.2 VẤN ĐỀ VỀ TIỀN LƯƠNG
5.3 PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT VÀ TRANG THIẾT BỊ
5.4 QUẢN LÝ VỀ HAO HỤT
5.5 QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH TIÊU THỤ HÀNG HÓA
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty petromekong
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty petromekong sẽ giúp ích cho bạn.