Đề tài: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY TNHH HUY NAM


Luận văn dài 86 trang
CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2
1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3.CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
1.4.1. Không gian (địa bàn nghiên cứu) 3
1.4.2. Thời gian (giai đoạn hoặc thời điểm thực hiện nghiên cứu) . 3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHÊN
CỨU 5
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN . 5
2.1.1. Khái niệm và vai trò của việc lập kế hoạch kinh doanh 5
2.1.2. Phân cấp và tác dụng kinh doanh 5
2.1.3. Tiến trình lập kế hoạch kinh doanh . 6
2.1.4. Hệ thống kế hoạch kinh doanh 7
2.1.5. Ý nghĩa của việc lập kế hoạch kinh doanh 7
2.1.6. Các báo cáo tài chính . 8
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 8
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu 8
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu 8
CHƯƠNG 3 : KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH HUY NAM . 12
3.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY 12
3.1.1. Lịch sử hình thành . 12
3.1.2. Quá trình phát triển 13
3.2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY . 13
3.2.1. Cơ cấu tổ chức . 13
3.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty 14
3.2.3. Hình thức hoạt động 15
3.2.4. Cơ sở vật chất - kỹ thuật 16
3.2.5. Quy trình sản xuất . 16
3.3. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 17
3.3.1.Các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh . 17
3.3.2. Các sản phẩm kinh doanh chủ yếu 17
3.4. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 17
3.4.1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm (2006-2008) . 17
3.4.2. Tình hình tài chính của công ty qua 3 năm . 20
3.4.3. Tình hình tiêu thụ theo cơ cấu sản phẩm của công ty TNHH Huy Nam
qua 3 năm (2006-2008) . 22
3.4.4. Mục tiêu kinh doanh năm 2009 của công ty . 23
CHƯƠNG 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY
TNHH HUY NAM . 24
4.1. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY . 24
4.1.1. Các yếu tố môi trường vĩ mô . 24
4.1.2. Các yếu tố môi trường vi mô . 27
4.1.3. Lập ma trận SWOT . 33
4.1.4. Thiết lập cơ sở để dự báo và đưa ra phương trình dự báo . 37
4.2. MỤC TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2009 . 37
4.2.1. Mục tiêu về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu 38
4.2.2. Mục tiêu về tài chính . 38
4.2.3. Mục tiêu khác 39
4.3. LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO CÔNG TY .39
4.3.1. Dự báo sản lượng tiêu thụ năm 2009 39
4.3.2. Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty năm 2009 40
CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH VÀ
ĐƯA RA GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN 57
5.1. ĐÁNH GIÁ TÍNH KHẢ THI CỦA KẾ HOẠCH . 57
5.1.1. Đánh giá sản lượng xuất khẩu và kết quả hoạt động kinh doanh 57
5.1.2. Các tỷ số tài chính . 58
5.2. GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 60
5.2.1. Giải pháp kinh doanh 60
5.2.2. Giải pháp kỹ thuật . 61
5.2.3. Giải pháp tài chính 61
5.2.4. Giải pháp đầu tư 62
5.2.5. Giải pháp khác . 62
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
6.1. KẾT LUẬN 63
6.2. KIẾN NGHỊ . 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Xem Thêm: Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh huy nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lập kế hoạch kinh doanh cho công ty tnhh huy nam sẽ giúp ích cho bạn.