PHẦN CHUNG :
CHƯƠNG I : SƠ LƯỢC VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG 2

I.1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ 2
I.2. LỊCH SỬ TÌM KIẾM, THĂM DÒ DẦU KHÍ. 3
CHƯƠNG II : ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG BỒN TRŨNG CỬU LONG
I. TẦNG ĐÁ MÓNG TRƯỚC KAINOZOI. 5
II. CÁC TRẦM TÍCH KAINOZOI: 6
CHƯƠNG III : ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC KIẾN TẠO 12
I. ĐẶC ĐIỂM UỐN NẾP VÀ ĐỨT GÃY 12
Đặc điểm đứt gãy: 12
Đặc điểm uốn nếp: 13
II. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN KIẾN TẠO 13
II.1. Giai đoạn Jura muộn – Creta. 14
II.2. Giai đoạn Creta muộn – Paleogen. 15
II.3. Eocene – hiện tại 16
III. CẤU TRÚC CỦA BỂ CỬU LONG 17
1. Các đơn nghiêng. 18
2. Các đới trũng. 18
3.Các Đới Nâng. 19
IV. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC. 20
IV.1. Thời Kỳ Trước Tạo Rift. 20
IV.2. Thời kỳ Đồng Tạo Rift. 21
IV.3. Thời Kỳ Sau Tạo Rift. 21
CHƯƠNG IV.TIỀM NĂNG DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỬU LONG . 23
I. ĐIỀU KIỆN SINH DẦU CỦA TẦNG ĐÁ MẸ. 23
II. ĐIỀU KIỆN VỀ TẦNG CHỨA. 24
III. ĐẶC ĐIỂM TẦNG CHẮN. 24
PHẦN CHUYÊN ĐỀ 26
CHƯƠNG I:CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Ở VÙNG RÌA VÀ VÙNG TRUNG TÂM BỂ CỬU LONG 26
1. Phương pháp địa chấn: . 26
2. Phương pháp địa vật lý giếng khoan: .26
3. Phương pháp thạch học: .30
4. Phương pháp Spec-Decom .30

CHƯƠNG II : THĂM DÒ DẦU KHÍ VÙNG RÌA BỂ CỬU LONG: .32
1.Vài nét về vùng rìa bể Cửu Long: .32
2. Đặc điểm và hệ thống dầu khí của vùng rìa và vùng trung tâm bể Cửu Long: .33
A. Vùng trung tâm bể Cửu Long: 33
1. Đặc điểm hệ thống dầu khí: 34
1.1 Đặc điểm kiến tạo bể Cửu long trong bình đồ khu vực: 34
1.2 Các hoạt động kiến tạo thích hợp ở bể Cửu Long đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống dầu khí như sinh, chứa, chắn, bẫy, dịch chuyển .36
a.Tầng sinh 36
b.Tầng chứa .36
c.Tầng chắn 37
d. Bẫy .37
e.Nạp và dịch chuyển 38
2. Những đặc điểm tiến hóa bể và môi trường tầm tích, cấu trúc: 38
2.1 Mô hình móng Granit nứt nẻ: .38
2.2 Đá chứa lục nguyên .41
3. Qua nghiên cứu lịch sử phát triển bể Cửu Long đưa ra
các nhận xét .44
4.Chìa khóa để dẫn đến thành công trong công tác Tìm Kiếm Thăm
Dò bể Cửu Long: 48
B.Vùng rìa: .50
1.Phay móng ở đới rìa Cửu Long .52
2.Các phay đá lục nguyên và dạng bãy ở đới rìa bể Cửu Long 52
a.Bẫy cấu trúc: 52
b.Bẫy địa tầng: .53
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55
1. Về phương pháp tiếp cận .55.
2. Các nguyên lí về phát hiện mỏ 57
3. Các vấn đề chúng ta gặp phải hiện nay nhằm nâng cao hiệu quả của những nguyên cứu trên : 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 .


Xem Thêm: Nghiên cứu bước đầu về tìm kiếm thăm dò Dầu Khí ở vùng rìa bể Cửu Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu bước đầu về tìm kiếm thăm dò Dầu Khí ở vùng rìa bể Cửu Long sẽ giúp ích cho bạn.