MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 3
CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ MIỀN VÕNG HÀ NỘI 4
CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT 8
A. ĐỊA TẦNG 8
I. CÁC THÀNH TẠO TRƯỚC KAINOZOI 8
II. CÁC THÀNH TẠO TRẦM TÍCH KAINOZOI 10
1. Trầm tích hệ Paleogen 10
2. Trầm tích hệ Neogen 11
3. Trầm tích hệ Đệ Tứ 14
B. KIẾN TẠO 16
I. ĐỚI TÂY NAM 16
II. ĐỚI TRUNG TÂM 17
III. ĐỚI ĐÔNG BẮC 17
C. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CẤU TRÚC MIỀN VÕNG HÀ NỘI 19
CHƯƠNG 4: TIỀM NĂNG DẦU KHÍ Ở MIỀN VÕNG HÀ NỘI 24
I. KHẢ NĂNG SINH DẦU KHÍ CỦA TRẦM TÍCH CỦA TRẦM TÍCH NEOGEN MIỀN VÕNG HÀ NỘI 24
II. MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA THỜI GIAN TRƯỞNG THÀNH CÁC
TẦNG ĐÁ MẸ VÀ THỜI GIAN DI CHUYỂN CÁC SẢN PHẨM 25
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 32
TÀI LIỆU THAM KHẢO .Xem Thêm: Tiềm năng dầu khí miền võng hà nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiềm năng dầu khí miền võng hà nội sẽ giúp ích cho bạn.