MỤC LỤC
PHẦN CHUNG
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG
--------------10
I.1 – VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ---------------------------------------------------------------------- 10
I.2 – LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐỊA CHẤT --------------------------------------------- 11
I.3 – ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC ĐỊA CHẤT -------------------------------------------- 13
I.3.1 – Đặc điểm cấu trúc ------------------------------------------------------------- 13
I.3.2 – Hệ thống đứt gãy -------------------------------------------------------------- 15
I.4 – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG ------------------------------------------------------------ 15
I.4.1 – Đá móng trước Cenozoic ----------------------------------------------------- 15
I.4.2 – Các trầm tích Cenozoic ------------------------------------------------------- 17
CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ BỒN TRŨNG CỬU LONG-
------------------------------------------------------------------------------------------------------22
II.1 – LỊCH SỬ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ----------------------------------- 22
II.1.1 – Giai đoạn trước năm 1975 --------------------------------------------------- 22
II.1.2 – Giai đoạn 1975 – 1980 ------------------------------------------------------- 22
II.1.3 – Giai đoạn 1980 đến nay ----------------------------------------------------- 22
II.2 – HỆ THỐNG DẦU KHÍ ------------------------------------------------------------ 24
II.2.1 – Đá sinh ------------------------------------------------------------------------- 24
II.2.2 – Đá chứa ------------------------------------------------------------------------ 25
II.2.3 – Đá chắn ------------------------------------------------------------------------ 25
II.2.4 – Các dạng bẫy ------------------------------------------------------------------ 25
II.3 – TIỀM NĂNG DẦU KHÍ ----------------------------------------------------------- 26
CHƯƠNG III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG CỬU LONG
------------------------------------------------------------------------------------------------------27
III.1 – VỊ TRÍ ĐỊA LÝ -------------------------------------------------------------------- 27
III.2 – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT LÔ 16 – 2 --------------------------------------------- 28
III.2.1 – Hệ thống đứt gãy ------------------------------------------------------------ 28
III.2.2 – Cấu trúc địa chất ------------------------------------------------------------- 30
III.2.2.1 – Móng trước Đệ Tam -------------------------------------------------- 30
III.2.2.2 – Trầm tích Cenozoic --------------------------------------------------- 30
III.3 – ĐẶC ĐIỂM ĐỊA TẦNG LÔ 16 – 2 --------------------------------------------- 31
III.3.1 – Thạch địa tầng thuộc móng trước Cenozoic ----------------------------- 31
III.3.2 – Trầm tích Cenozoic---------------------------------------------------------- 32
III.3.2.1 – Giới Cenozoic – Hệ Paleogene – Thống Oligocene – Phụ thống
Oligocene thượng------------------------------------------------------------------- 32
III.3.2.2 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Miocene – Phụ thống
Miocene hạ – Hệ tầng Bạch Hổ ------------------------------------------------- 32
III.3.2.3 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Miocene – Phụ thống
Miocene trung – Hệ tầng Côn Sơn ---------------------------------------------- 32
III.3.2.4 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Miocene – Phụ thống
Miocene thượng – Hệ tầng Đồng Nai------------------------------------------- 35
III.3.2.5 – Giới Cenozoic – Hệ Neogene – Thống Pliocene và Hệ Đệ Tứ –
Hệ tầng Biển Đông ---------------------------------------------------------------- 35
CHƯƠNG IV: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG
CỬU LONG---
-----------------------------------------------------------------------------------38
IV.1 – LỊCH SỬ TÌM KIẾM THĂM DÒ DẦU KHÍ---------------------------------- 38
IV.2 – HỆ THỐNG DẦU KHÍ ----------------------------------------------------------- 40
IV.2.1 – Đá sinh ------------------------------------------------------------------------ 40
IV.2.2 – Đá chứa ----------------------------------------------------------------------- 42
IV.2.3 – Đá chắn ----------------------------------------------------------------------- 43
IV.2.4 – Cấu trúc bẫy ------------------------------------------------------------------ 44
IV.2.5 – Khả năng dịch chuyển dầu khí -------------------------------------------- 44
PHẦN CHUYÊN ĐỀ
CHƯƠNG V: CƠ SỞ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ---------46
V.1 – CƠ SỞ TÀI LIỆU ------------------------------------------------------------------- 46
V.1.1 – Tài liệu địa chấn -------------------------------------------------------------- 46
V.1.2 – Tài liệu giếng khoan --------------------------------------------------------- 46
V.2 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------- 46
V.2.1 – Phương pháp thể tích--------------------------------------------------------- 46
V.2.2 – Phương pháp mô phỏng Monte - Carlo------------------------------------ 50
CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG DẦU KHÍ TẦNG OLIGOCENE
MUỘN – MIOCENE SỚM LÔ 16 – 2 BỒN TRŨNG CỬU LONG ---------------53

VI.1 – KHU VỰC TRUNG TÂM -------------------------------------------------------- 58
VI.1.1 – Cấu tạo Lang Biang ------------------------------------------------------- 59
VI.1.2 – Cấu tạo Bà Đen------------------------------------------------------------ 64
VI.1.3 – Cấu tạo Báo Vàng--------------------------------------------------------- 68
VI.1.4 – Cấu tạo Báo Gấm – Tam Đảo ------------------------------------------- 70
VI.2 – CÁC KHU VỰC KHÁC ---------------------------------------------------------- 83
VI.2.1 – Khu vực phía Đông -------------------------------------------------------- 83
VI.2.2 – Khu vực phía Tây ---------------------------------------------------------- 84
CHƯƠNG VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ -----------------------------------------87
TÀI LIỆU THAM KHẢO -------------------------------------------------------------------89
PHỤ LỤC --------
--------------------------------------------------------------------------------90 .


Xem Thêm: Tiềm năng dầu khí tầng oligocene muộn – miocene sớm lô 16 – 2 bồn trũng cửu long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tiềm năng dầu khí tầng oligocene muộn – miocene sớm lô 16 – 2 bồn trũng cửu long sẽ giúp ích cho bạn.