MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
MỤC LỤC
PHẦN I:
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BỒN TRŨNG CỬU LONG

Chương 1: Đặc điểm tự nhiên
1. Vị trí địa lý 1
2. Đặc điểm khí hậu 1
3. Đặc điểm địa lý tự nhiên 2
Chương 2: Lịch sử nghiên cứu bồn trũng Cửu Long
1. Giai đoạn trước năm 1975 3
2. Giai đoạn sau năm 1975 3
Chương 3: Đặc điểm địa chất bồn trũng Cửu Long
1. Địa tầng 6
Móng trước Kainozoi 6
Trầm tích kainozoi 8
2. Kiến tạo – Cấu tạo 15
Đặc điểm kiến tạo 15
Đặc điểm cấu tạo 17
3. Lịch sử hình thành – phát triển bồn trũng 21
4. Hệ thống dầu khí bồn trũng Cửu Long 23
Đặc điểm tầng sinh 23
Đặc điểm tầng chắn 24
Đặc điểm tầng chứa 25
PHẦN II: PHẦN CHUYÊN ĐỀ
PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG ĐÁ MẸ SINH DẦU CỦA MỘT SỐ GIẾNG KHOAN Ở LÔ 09 – 3, 15 – 1 THUỘC BỒN TRŨNG CỬU LONG

Chương 4: Các phương pháp nghiên cứu địa hóa đá mẹ
1. Giai đoạn chuẩn bị mẫu 26
2. Các phương pháp nghiên cứu đá sinh dầu 27
3. Phương pháp tổng hợp tài liệu trong nghiên cứu địa hóa dầu khí 37
Tiềm năng hữu cơ và loại VCHC 37
Xác định độ trưởng thành VCHC 40
Đánh giá quá trình sinh và di cư hydrocacbon 42
Đánh giá mối tương quan giữa đá mẹ và các sản phẩm dầu, khí 44

Chương 5: Kết quả phân tích tiềm năng đá mẹ sinh dầu của một số giếng khoan ở lô 09 – 3, 15 – 1 thuộc bồn trũng Cửu Long
1. Phân tích cho từng giếng khoan 45
1.1 Giếng khoan Rồng 3 45
1.2 Giếng khoan Rồng 4 49
1.3 Giếng khoan Rồng 6 51
1.4 Giếng khoan 15-G-1X 54
1.5 Giếng khoan 15-B-1X 57
1.6 Giếng khoan 15-C-1X 59
2. Đánh giá chung cho toàn khu vực bồn trũng Cửu Long 61
Kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo .Xem Thêm: Đặc điểm địa hóa tầng đá mẹ sinh dầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đặc điểm địa hóa tầng đá mẹ sinh dầu sẽ giúp ích cho bạn.