Đề tài: Nghiệp vụ lễ tân ở khách sạn Tình Lăng


Báo cáo tốt nghiệp dài 72 trang:
PHẦN I: MỞ ĐẦU
I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
II. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÁCH SẠN TÌNH LĂNG:
1. Quá trình hình thành và phát triển của khách sạnTình Lăng.
2. Vị trí đặc điểm của khách sạn Tình Lăng.
3. Quy mô của khách sạn.
4. Lực lượng lao động trong khách sạn.
III. TÌNH HÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA KHÁCH SẠN.
1. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu.
2. Nguồn khách chủ yếu của khách sạn.
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn.
4. Những điểm mạnh và hạn chế trong kinh doanh và một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.
a. Những điểm mạnh và hạn chế.
b. Một số giải pháp làm tăng hiệu quả kinh doanh.
IV. CƠ CẤU BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA KHÁCH SẠN TÌNH LĂNG
V- CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT CỦA KHÁCH SẠN TÌNH LĂNG:
PHẦN II: NỘI DUNG
I- TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÂN VIÊN LỄ TÂN:
II- NHỮNG QUI ĐỊNH CỦA KHÁCH SẠN TÌNH LĂNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN.
1. Những qui định chung đối với toàn bộ nhân viên trong khách sạn.
A. Quy định về thời gian làm việc.
B- Qui định về thời gian nghỉ ngơi.
C- Về kế hoạch nghỉ phép
D- Trật tự trong khách sạn.
2. Những qui định của khách sạn đối với nhân viên lễ tân.
III- CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN VÀ MỐI QUAN HỆ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN VỚI CÁC BỘ PHẬN KHÁC.
1. Phân công lao động và thời gian làm việc của nhân viên.
2. Công việc hàng ngày của nhân viên lễ tân.
3. Mối quan hệ của bộ phận lễ tân với các bộ phận khác.
a) Mối quan hệ của bộ phận lễ tân với bộ phận buồng.
b) Mối quan hệ đối với bộ phận nhà hàng.
c) Mối quan hệ với bộ phận kỹ thuật bảo dưỡng.
d) Mối quan hệ đối với bộ phận kế toán.
e) Mối quan hệ với bộ phận kinh doanh tiếp thị.
f) Mối quan hệ của bộ phận lễ tân đối với bên ngoài khách sạn.
IV- QUY TRÌNH PHỤC VỤ KHÁCH LƯU TRÚ CỦA BỘ PHẬN LỄ TÂN.
1. Trước khi khách tới.
2. Giai đoạn 2: Đón tiếp khách.
a) Khi khách đến.
b) Lễ tân chào khách và hỏi yêu cầu.
3. Giai đoạn 3: Phục vụ khách trong thời gian lưu trú.
4. Giai đoạn 4: Thanh toán và tiễn khách
V- QUY TRÌNH PHỤC VỤ 1 LƯỢT KHÁCH CỤ THỂ :
1. Quy trình phục vụ khách lẻ tại khách sạn.
A. Tìm hiểu nhu cầu khách thuê buồng.
a) Qui trình:
b) Bài hội thoại:
B- Quy trình làm thủ tục nhận buồng khách đi lẻ
a) Quy trình: Diễn ra 7 bước.
b) Bài hội thảo.
C- Phục vụ khách trong thời gian lưu trú
a) Quy trình báo thức khách
b) Quy trình phục vụ khi có người ngoà đến gặp khách lưu trú tại khách sạn.
D- Thanh toán và tiễn khách đi lẻ
2. Quy trình phục vụ khách đi theo đoàn
A. Quy trình đặt buồng trước cho khách.
B- Quy trình làm thủ tục nhận buồng cho đoàn khách
C- phục vụ khách trong thời gian lưu trú
D- Thanh toán và tiễn khách.
PHẦN III: KẾT LUẬN
I- NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN :
II- Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
III- NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH SAU KHI THỰC TẬP TẠI KHÁCH SẠN


Xem Thêm: Nghiệp vụ lễ tân ở khách sạn Tình Lăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiệp vụ lễ tân ở khách sạn Tình Lăng sẽ giúp ích cho bạn.