Đề tài: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN TẠI ĐIỆN LỰC TRÀ VINH


GIỚI THIỆU
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
CHƯƠNG 2
PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 Các vấn đề chung về giá thành sản phẩm
2.1.2 Phân tích giá thành sản phẩm
2.1.3 Khái quát về giá thành phân phối điện
2.1.4 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ trong đơn vị
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu
CHƯƠNG 3
KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TẠI ĐLTV
3.1 TỔNG QUAN VỀ ĐLTV
3.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
3.1.2 Vị trí, vai trò của ĐLTV
3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và lĩnh vực hoạt động
3.1.4 Cơ cấu tổ chức
3.1.5 Báo cáo tài chính
3.2 KHÁI QUÁT KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐLTV GIAI ĐOẠN 2006-
2008
3.2.1 Khái quát kết quả hoạt động của ĐLTV giai đoạn 2006-2008
3.2.2 Tình hình hoạt động SXKD điện trong giai đoạn 2006-2008
CHƯƠNG 4
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ
GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN TẠI ĐLTV
4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH
PHÂN PHỐI ĐIỆN TẠI ĐLTV GIAI ĐOẠN 2006-2008
4.1.1 Phân tích tình hình thực hiện so với kế hoạch và quản lý giá thành
phân phối điện năm 2006
4.1.2 Phân tích tình hình thực hiện so với kế hoạch và quản lý giá thành
phân phối điện năm 2007
4.1.3 Phân tích tình hình thực hiện so với kế hoạch và quản lý giá thành
phân phối điện năm 2008
4.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN
GIAI ĐOẠN 2006-2008
4.2.1 Vật liệu
4.2.2 Tiền lương và BHXH
4.2.3 Khấu hao TSCĐ
4.2.4 Chi phí sửa chữa lớn
4.2.5 Chi phí dịch vụ mua ngoài
4.2.7 Chí phí bằng tiền
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HẠ GIÁ THÀNH
CHỈ TIÊU SO SÁNH ĐƯỢC CỦA NĂM 2008
4.4 ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ QUẢN LÝ GIÁ THÀNH
PHÂN PHỐI TẠI ĐLTV GIAI ĐOẠN 2006-2008
CHƯƠNG 5
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠ GIÁ THÀNH
PHÂN PHỐI ĐIỆN TẠI ĐLTV
5.1 TỒN TẠI VÀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN NHỮNG TỒN TẠI
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN
TẠI ĐLTV
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠ GIÁ THÀNH PHÂN PHỐI ĐIỆN TẠI
ĐLTV
CHƯƠNG 6
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Phân tích giá thành phân phối điện tại điện lực trà vinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích giá thành phân phối điện tại điện lực trà vinh sẽ giúp ích cho bạn.