Đề tài:PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH AN VIỆT


Luận văn dài 80 trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI . 1
1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU . 2
1.2.1 Mục tiêu chung . 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể . 2
1. 3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 3
1.3.1 Không gian . 3
1.3.2 Thời gian 3
1.3.3 Đối tượng nghên cứu . 3
1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU LIÊN QUAN 3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 4
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
2.1.1 Một số khái niệm . 4
2.1.1.1 Hàng hóa . 4
2.1.1.2 Tiêu thụ sản phẩm . 4
2.1.1.3 Doanh thu bán hàng 5
2.1.1.4 Chi phí . 5
2.1.1.5 Kết quả kinh doanh . 5
2.1.2 Phân tích chung tình hình tiêu thụ hàng hóa . 6
2.1.2.1 Phân tích khái quát 6
2.1.2.2 Phân tích bộ phận 6
2.1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ hàng hóa 6
2.1.3.1 Nguyên nhân chủ quan (thuộc về doanh nghiệp) . 6
2.1.3.2 Nguyên nhân khách quan 8
2.1.4 Các chỉ số tài chính 9
2.1.4.1 Tỷ số sinh lời trên doanh thu 9
2.1.4.2 Số vòng luân chuyển hàng hóa . 10
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10
2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 10
2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu . 10
2.2.2.1 Phương pháp so sánh 10
2.2.2.2 Phương pháp phân tích nhân tố 12
2.2.2.3 Phương pháp thống kê mô tả . 13
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM
HỮU HẠN AN VIỆT 14
3.1 GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY 14
3.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 14
3.1.2 Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 15
3.1.2.1 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong công ty . 15
3.1.3 Lĩnh vực hoạt động của công ty . 17
3.2 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY . 18
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN VIỆT 23
4.1 KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH TIÊU THỤ CÁC SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 23
4.1.1 Kênh tiêu thụ sản phẩm của công ty 23
4.1.1.1 Thị trường trong nước . 24
4.1.1.2 Thị trường ngoài nước . 28
4.1.2 Phân tích sản lượng tiêu thụ hàng hóa theo nhóm hàng, mặt hàng chủ yếu . 33
4.1.3 Phân tích tình hình tiêu thụ theo giá trị của nhóm hàng, mặt hàng chủ yếu . 38
4.1.4 Phân tích doanh thu tiêu thụ . 39
4.2 PHÂN TÍCH CHI TIẾT CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH
TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY AN VIỆT (2006-2008) 48
4.2.1 Nhân tố chủ quan . 48
4.2.1.1 Tình hình cung cấp 48
4.2.1.2 Dự trữ hàng hóa . 49
4.2.1.3 Giá bán . 52
4.2.1.4 Chất lượng hàng hóa 53
4.2.1.5 Phương thức bán hàng . 53
4.2.1.6 Các nhân tố khác 54
4.2.2 Nhân tố khách quan . 54
4.2.2.1 Nhân tố thuộc về chính sách Nhà nước . 54
4.2.2.2 Nhân tố thuộc về xã hội . 55
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ
CỦA CÔNG TY AN VIỆT . 56
5.1 ĐÁNH GIÁ CHUNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 56
5.1.1 Đánh giá chung tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty An Việt
(2006-2008) . 56
5.1.2 Phương hướng phát triển của công ty 57
5.2 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN 57
5.2.1 Những thuận lợi . 57
5.2.2 Những khó khăn . 58
5.3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÌNH HÌNH TIÊU THỤ 58
5.3.1 Nguồn nguyên liệu . 58
5.3.2 Về giá cả 59
5.3.3 Về công tác quản lý . 59
5.3.4 Về sản phẩm . 60
5.3.5 Nghiên cứu thị trường 61
5.3.6 Về chiêu thị 62
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
6.1 KẾT LUẬN . 63
6.2 KIẾN NGHỊ 64
6.2.1 Đối với công ty . 64
6.2.2 Đối với Nhà nước . 65
TÀI LIỆU THAM KHẢO 66


Xem Thêm: Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh an việt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm tại công ty tnhh an việt sẽ giúp ích cho bạn.