Đề tài: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP


1.1.Tổng quan về công tác kế hoạch

1.1.1.Khái niệm kế hoạch

1.1.2.Quy trình kế hoạch và công tác lập kế hoạch

1.1.3.Hệ thống kế hoạch của tổ chức

1.1.3.1.Theo mức độ tổng quát

1.1.3.2.Theo thời gian thực hiện kế hoạch

1.1.3.3.Theo mức cụ thể

1.2.Kế hoạch sản xuất kinh doanh và sự cần thiết của kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với hoạt động của doanh nghiệp

1.2.1.Kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.2.2.Sự cần thiết của kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.2.3.Sự cần thiết của công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.2.4.Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.2.5.Nội dung và phương pháp lập kế hoạch sản xuất kinh doanh.

1.2.5.1.Kế hoạch sản xuất tổng thể ( Aggregate production plan)

1.2.5.2.Kế hoạch chỉ đạo sản xuất

1.2.5.3.Kế hoạch nhu cầu sản xuất

1.2.5.4.Kế hoạch tiến độ sản xuất

1.3.Các yếu tố tác động đến công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh

1.3.1.Nguồn nhân lực

1.3.2.Nguồn tài chính

1.3.3.Cơ sở vật chất trang thiết bị

1.3.4.Hệ thống thông tin

1.3.5.Chu kì kinh doanh của doanh nghiệp


CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO

2.1.Giới thiệu chung về công ty cổ phần khoáng sản và cơ khí Mimeco

2.1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của công ty

2.1.2.Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ của công ty

2.1.2.1.Chức năng và ngành nghề của Công ty

2.1.2.2.Cơ cấu tổ chức của công ty

2.1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh 3 năm 2007, 2008, 2009

2.1.4.Định hướng phát triển của công ty cổ phần khoáng sản và cơ khí Mimeco trong thời gian tới

2.1.4.1.Định hướng chiến lược kinh doanh

2.1.4.2.Những mục tiêu của Công ty trong thời gian tới

2.2.Thực trạng công tác lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần khoáng sản và Cơ khí Mimeco

2.2.1.Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco

2.2.2.Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần khoáng sản và Cơ khí Mimeco năm 2009

2.2.2.1.Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của toàn Công ty năm 2009

2.2.2.2.Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch năm 2009 tại các xưởng và các đơn vị

2.2.2.3.Những nguyên nhân chủ quan và khách quan cơ bản ảnh hưởng tới việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2009


CHƯƠNG III: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VÀ CƠ KHÍ MIMECO

3.1.Quan điểm về vai trò của xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

3.2.Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco

3.2.1.Các căn cứ để xây dựng chỉ tiêu kế hoạch năm 2010

3.2.2.Quy trình lập kế hoạch của Công ty

3.2.3.Hệ thống các chỉ tiêu kế hoạch (nội dụng của bản kế hoạch sản xuất kinh doanh năm)

3.2.4.Các công tác cụ thể để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010 (phương pháp thực hiện kế hoạch)

3.2.5.Đánh giá công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần khoáng sản và cơ khí Mimeco

3.2.5.1.Đánh giá về quy trình xây dựng kế hoạch

3.2.5.2.Đánh giá về nội dung của bản kế hoạch

3.2.5.3.Đánh giá về phương pháp xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch

3.3.Các giải pháp nâng cao khả năng xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco

3.3.1.Giải pháp hoàn thiện nội dung các bước trong quy trình lập kế hoạch của công ty

3.3.1.1.Phân tích chiến lược

3.3.1.2.Phân tích các căn cứ

3.3.1.3.Giải pháp về đầu tư và xây dựng

3.3.2.Giải pháp hoàn thiện phương pháp lập kế hoạch

3.3.2.1.Phương pháp dự báo

3.3.2.2.Phương pháp phân tích thị trường

3.3.3.Các giải pháp về nguồn lực để nâng cao khả năng xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch tại Công ty

3.3.3.1.Nâng cao năng lực của cán bộ kế hoạch trong công ty

3.3.3.2.Giải pháp về cơ sở vật chất


KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm tại Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí Mimeco sẽ giúp ích cho bạn.