Đề tài: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PETROLIMEX - CHI NHÁNH CẦN THƠ


Luận văn dài 94 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU
1.1. Đặt vấn đề nghiên cứu . 1
1.1.1. Sự cần thiết nghiên cứu . 1
1.1.2. Căn cứ khoa học và thực tiễn . 2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 4
1.2.1. Mục tiêu chung . 4
1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 4
1.3. Các giả thuyết cần kiểm định và câu hỏi nghiên cứu 4
1.3.1. Các giả thuyết cần kiểm định 4
1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu . 4
1.4. Phạm vi nghiên cứu . 4
1.4.1. Không gian . 4
1.4.2. Thời gian . 5
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 5
1.5. Lược khảo tài liệu có liên quan đến đề tài nghiên cứu 5
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp luận 7
2.1.1. Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
. 7
2.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí, lợi nhuận và bảng báo cáo tài chính
. 9
2.1.3. Phương pháp phân tích 12
2.1.4 Phân tích các chỉ tiêu tài chính . 17
2.2. Phương pháp nghiên cứu . 19
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu . 19
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu . 19
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 19
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN
HÓA DẦU PETROLIMEX – CHI NHÁNH CẦN THƠ
3.1. Sơ lược về tình hình kinh tế - xã hội TP.Cần Thơ . 21
3.2. Một số tình hình cơ bản của công ty cổ phần hóa dầu Petrolimex – chi nhánh
Cần Thơ . 21
3.2.1 Giới thiệu chi nhánh Hóa Dầu Cần Thơ . 22
3.2.2 Cơ cấu tổ chức . 25
3.2.3. Thuận lợi, khó khăn của chi nhánh trong thời gian qua và phương
hướng phát triển trong thời gian tới 27
3.2.4. Phương hướng phát triển trong thời gian tới 28
Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG
TY CỔ PHẦN HÓA DẦU PETROLIMEX – CHI NHÁNH CẦN THƠ
4.1. Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua 3 năm . 29
4.2. Phân tích doanh thu chi nhánh qua 3 năm 35
4.2.1. Phân tích doanh thu theo thành phần . 35
4.2.2. Phân tích doanh thu theo nghành hàng 36
4.2.3. Phân tích doanh thu theo thị trường . 40
4.3. phân tích chi phí qua 3 năm . 47
4.3.1. Giá vốn hàng bán 48
4.3.2. Chi phí bán hàng . 48
4.3.3. Chi phí quản lý donh nghiệp . 51
4.3.4. Chi phí tài chính 54
4.4. Phân tích lợi nhuận chi nhánh qua 3 năm . 54
4.4.1. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh . 56
4.4.2. Phân tích lợi nhuận từ hoạt động tài chính . 56
4.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của
chi nhánh 57
4.6. Phân tích các chỉ số tài chính . 63
4.6.1. Phân tích các chỉ tiêu về khả năng thanh toán 63
4.6.2. Phân tích các chỉ tiêu về quản trị tài sản 65
4.6.3. Phân tích chỉ tiêu về khả năng sinh lợi 68
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH
5.1. Những mặt mạnh, hạn chế, cơ hội và đe dọa đến hoạt động kinh doanh của
chi nhánh 71
5.1.1. Những mặt mạnh trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh 71
5.1.2. Những hạn chế trong hoạt động kinh doanh của chi nhánh 72
5.1.3. Những cơ hội hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong thời gian sắp
tới . 72
5.1.4. Những nguy cơ đe doạ hoạt động kinh doanh của chi nhánh . 73
5.2. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh
. 74
5.2.1. Giải pháp làm tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh . 74
5.2.2. Các biện pháp về cải thiện tình hình tài chính 76
5.2.3. Một số giải pháp khác 76
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
6.1 Kết luận 77
6.2 Kiến nghị . 77
Tài liệu tham khảo . 79


Xem Thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần hóa dầu petrolimex - chi nhánh cần thơ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần hóa dầu petrolimex - chi nhánh cần thơ sẽ giúp ích cho bạn.