Đề tài: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn Hoàng Gia Sa Pa nói chung và hoạt động marketing trong chiến lược kinh doanh của khách sạn nói riêng.


Báo cáo dài 54 trang:
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1
PHẦN NỘI DUNG
4
CI.
Cơ sở lý luận về vận dụng Marketing trong kinh doanh khách sạn
4
I.
Khái quát chung về du lịch và khách sạn
4
II.
Lý luận về Marketing trong kinh doanh khách sạn
5
III.
Tính chất của Marketing trong chiến lược kinh doanh khách sạn
11
CII.
Hoạt động Marketing trong chiến lược kinh doanh khách sạn
15
I.
Giới thiệu chung về khách sạn Hoàng Gia Sa Pa
15
II.
Môi trường kinh doanh của khách sạn Hoàng Gia Sa Pa
20
III.
Khái quát sxkd và tổ chức quản lý của KS Hoàng Gia Sa Pa
25
IV.
Hoạt động marketing trong chiến lược kinh doanh khách sạn
39
CIII
Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong kinh doanh khách sạn
49
1.
Đối với các khách sạn nói chung
49
2.
Đối với khách sạn Hoàng Gia Sa Pa
50
PHẦN KẾT LUẬN
52
TÀI LIỆU THAM KHẢO
53


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn Hoàng Gia Sa Pa nói chung và hoạt động market
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của khách sạn Hoàng Gia Sa Pa nói chung và hoạt động market sẽ giúp ích cho bạn.