Đề tài: Vấn đề quản trị nhân lực tại nhà hàng Cây Cau.


Báo cáo dài 31 trang:
MỤC LỤC
Lời mở đầu . 1
Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh của nhà hàng .5
1.Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực trong nhà hàng 5
- Quan niệm về nguồn nhân lực.
- Phân loại nhân lực
2. Khái quát về quản trị nhân lực 6
- Chức năng của quản trị nhân lực .
- Vai trò của nguồn nhân lực trong khách sạn.
- Mục tiêu của quản trị trong nhà hàng.
- Các nguyên tắc quản trị nhân lực trong nhà hàng.
3. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực 8
- Yếu tố bên trong.
- Các yếu tố bên ngoài.
4. Một số nội dung cơ bản quản trị nhân lực trong nhà hàng .10
5. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng nhân lực 13
- Các tiêu thức đánh giá định tính.
- Các tiêu thức đánh giá định lượng.
Chương II: Thực trạng sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại nhà hàng Cây Cau. . 15
I. Giới thiệu khái quát chung về nhà hàng Cây Cau 15
1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà hàng .15
2. Đặc điểm về tổ chức bộ máy quản lý của nhà hàng 18
3. Thực trạng về nguồn nhân lực của khách sạn De Syloia 20
II. Phân tích về số lượng và cơ cấu lao động trong nhà hàng . 21
1. Lao động trong khách sạn 21
2. Độ tuổi và trình độ lao động trong nhà hàng “Cây Cau” .23
3. Kết quả hoạt động kinh doanh của nhà hàng Cây Cau 24
4. Đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại nhà hàng 25
III. Một số quy định và chính sách đối với người lao động trong nhà hàng 26
1 Một số quy định của nhà hàng .26
2. Chính sách đối với người lao động trong nhà hàng 26
3. Đánh giá công tác quản trị nhân lực của nhà hàng .29
Chương III: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực tại nhà hàng 31
1. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực 31
2. Một số kiến nghị và đề suất với cơ sở thực tập và nhà trường 31
- Kiến nghi với cơ sở thực tập.
- Kiến nghị với nhà trường.
Kết luận . .33


Xem Thêm: Vấn đề quản trị nhân lực tại nhà hàng Cây Cau.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề quản trị nhân lực tại nhà hàng Cây Cau. sẽ giúp ích cho bạn.