Đề tài: PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỘT TV NGỌC SƯƠNG SÓC TRĂNG


Luận văn dài 78 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU .1
1.1. Lý do chọn đề tài .1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu .2
1.2.1. Mục tiêu chung .2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .2
1.3. Câu hỏi nghiên cứu .2
1.4. Phạm vi nghiên cứu 3
1.4.1. Không gian .3
1.4.2. Thời gian .3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu 3
Chương 2: CƠ SỞ LÍ LUẬN 4
2.1. Các khái niệm .4
2.1.1. Khái niệm về doanh nghiệp .4
2.1.2. Khái niệm về kế hoạch kinh doanh 4
2.2. Phân loại kế hoạch kinh doanh .4
2.2.1. Phân loại .4
2.2.2. Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch kinh doanh 6
2.3. Nội dung kế hoạch kinh doanh .6
2.3.1. Phân tích môi trường nội bộ 6
2.3.2. Phân tích môi trường kinh doanh 8
2.4. Hình thành ma trận SWOT .12
2.4.1. Quá trình hình thành ma trận SWOT .12
2.4.2. Các bước thành lập ma trận SWOT .12
2.5. Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 13
2.5.1. Lợi nhuận 13
2.5.2. Tổng chi phí / Tổng doanh thu 14
2.5.3. Lợi nhuận/tổng số lao động 14
2.6. Phương pháp nghiên cứu .14
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG
ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 15
3.1. Giới thiệu công ty TNHH MTV Ngọc Sương 15
3.1.1. Lịch sự hình thành và phát triển 15
3.1.2 Chức năng và nhiệm vụ 16
3.1.3. Vị trí kinh doanh 16
3.1.4. Cơ sở vật chất .16
3.1.5. Cơ cấu tổ chức và quản lí của công ty .17
3.1.6. Các lĩnh vực hoạt động của công ty hiện nay 19
3.2. Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh của công ty .25
3.2.1. Tình hình doanh thu .25
3.2.2. Nhân sự 34
3.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh 39
3.4. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến công ty 42
3.4.1. Môi trường tác nghiệp 42
3.4.2. Môi trường vĩ mô .46
3.5. Ma trận SWOT 50
3.5.1. Điểm mạnh, điểm yếu 50
3.5.2. Cơ hội, đe dọa 50
3.5.3. Phối hợp 51
Chương 4: LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MTV
NGỌC SƯƠNG 54
4.1. Các chính sách của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh của ngành dịch
vụ năm 2009 .54
4.2. Xây dựng mục tiêu hoạt động cho công ty năm 2009 55
4.2.1. Cơ sở để đặt ra mục tiêu cho năm 2009 .55
4.2.2. Mục tiêu hoạt động của công ty năm 2009 55
4.3. Dự báo tổng số lượt khách đến với công ty trong năm 2009. 55
4.4. Các kế hoạch cho công ty năm 2009 56
4.4.1. Kế hoạch doanh thu, chi phí .56
4.4.3. Kế hoach lợi nhuận 58
4.4.4. Kế hoạch nhân sự .58
4.4.5. Kế hoạch marketing .58
Chương 5: GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH .60
5.1. Đối với hoạt động doanh thu 60
5.3. Đối với công tác marketing 61
5.4. Đối với hoạt động nhân sự 62
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63
6.1. Kết luận .63
6.2. Kiến nghị .64
6.2.1. Đối với nhà nước 64
6.2.2. Đối với doanh nghiệp .64
TÀI LIỆU THAM KHẢO .66


Xem Thêm: Phân tích và lập kế hoạch kinh doanh tại công ty tnhh một tv ngọc sương sóc trăng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và lập kế hoạch kinh doanh tại công ty tnhh một tv ngọc sương sóc trăng sẽ giúp ích cho bạn.