Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG KIÊN GIANG


Luận văn dài 108 trang
Chương 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu .1
1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn 2
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .2
1.2.1 Mục tiêu chung .2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2
1.3 CÁC GIẢ THUYẾT CẦN KIỂM ĐỊNH VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 3
1.3.1 Các giả thuyết cần kiểm định .3
1.3.2 Câu hỏi nghiên cứu .3
1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3
1.4.1 Không gian .3
1.4.2 Thời gian 3
1.4.3 Đối tượng nghiên cứu .3
1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU .4
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN .6
2.1.1 Một số vấn đề chung về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 6
2.1.1.1. Khái niệm về phân tích hoạt động kinh doanh .6
2.1.1.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh .6
2.1.1.3 Tầm quan trọng của việc phân tích hoạt động kinh doanh .7
2.1.2 Phân tích tình hình kinh doanh của công ty 8
2.1.2.1 Phân tích tình hình doanh thu 8
2.1.2.2 Phân tích tình hình chi phí .8
2.1.2.3. Phân tích tình hình lợi nhuận 9
2.1.3. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh .11
2.1.3.1 Hiệu quả sử dụng tổng số vốn kinh doanh .11
2.1.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 11
2.1.3.3 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 12
2.1.3.4 Phân tích chỉ tiêu sinh lợi. 12
2.1.4 Phân tích khái quát tình hình tài chính của công ty 13
2.1.4.1 Phân tích khả năng thanh toán của công ty .13
2.1.4.2 Phân tích tình hình công nợ 15
2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17
2.2.1 Phương pháp chọn vùng nghiên cứu .17
2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu .17
2.2.3 Phương pháp phân tích số liệu .17
Chương 3: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG .19
3.1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
KIÊN GIANG .19
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 19
3.1.2. Chức năng hoạt động của Công ty. .20
3.1.3. Nhiệm vụ của công ty. 21
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của bộ máy quản lý .22
3.1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức .24
3.1.4.2 Chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban
kiểm soát, Kế toán trưởng và bộ máy giúp việc .25
3.1.4.3 Chức năng và các nhiệm vụ của các phòng ban 30
3.2 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN
QUA .34
3.2.1. Thuận lợi .34
3.2.2. Khó khăn .35
3.3 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN TRONG THỜI GIAN TỚI .35
Chương 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN GIANG 36
4.1 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY
QUA 3 NĂM .38
4.1.1 Phân tích tình hình kinh doanh của công ty qua 3 năm 41
4.1.1.1 Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ .41
4.1.1.2 Doanh thu hoạt động tài chính 42
4.1.1.3 Thu nhập khác 43
4.2.1 Phân tích tình hình chi phí của công ty qua 3 năm .45
4.1.2.1 Giá vốn hàng bán 47
4.1.2.2 Chi phí bán hàng .49
4.1.2.3 Chi phí quản lý doanh nghiệp 52
4.1.2.4 Chi phí tài chính .55
4.1.2.5 Chi phí khác .56
4.1.3 Phân tích tình hình lợi nhuận của công ty qua 3 năm .56
4.1.3.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 60
4.1.3.2 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính 62
4.1.3.3 Lợi nhuận từ hoạt động khác 65
4.2 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH .68
4.2.1 Hiệu quả sử dụng tổng số vốn .68
4.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 69
4.2.3 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 69
4.2.4 Phân tích khả năng sinh lợi .72
4.2.4.1 Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu 72
4.2.4.2 Tỷ suất lợi nhuận/vốn (ROE) 73
4.2.4.3 Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA) 74
4.3 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY .76
4.3.1 Phân tích khả năng thanh toán của công ty 76
4.3.1.1 Hệ số thanh toán tổng quát 76
4.3.1.2 Hệ số thanh toán ngắn hạn 77
4.3.2.3 Hệ số thanh toán nhanh .78
4.3.2 Phân tích tình hình công nợ 81
4.3.2.1 Tỷ lệ khoản phải thu so với khoản phải trả 81
4.3.2.2 Hệ số nợ so với tài sản 82
4.3.2.3 Hệ số nợ so với vốn chủ sở hữu 83
Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP 84
5.1 NÂNG CAO LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 84
5.1.1 Tăng doanh thu .84
5.1.2 Giảm chi phí .84
5.1.3 Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 86
5.1.3.1 Đối với vốn cố định 86
5.1.3.2 Đối với vốn lưu động 87
5.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHÁC .88
Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 90
6.1 Kết luận 90
6.2 Kiến nghị 91


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đầu tư và xây dựng kiên giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty đầu tư và xây dựng kiên giang sẽ giúp ích cho bạn.