Đề tài: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO


Luận văn dài 122 trang
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ------------------------------------------------------------1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ--------------------------------------------------------------------1
1.1.1. Sự cần thiết của đề tài -------------------------------------------------------1
1.1.2. Căn cứ khoa học, thực tiễn -------------------------------------------------2
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ------------------------------------------------------2
1.2.1. Mục tiêu chung---------------------------------------------------------------2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể---------------------------------------------------------------2
1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------2
1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU------------------------------------------------------3
1.4.1. Phạm vi về không gian------------------------------------------------------3
1.4.2. Phạm vi về thời gian---------------------------------------------------------3
1.4.3. Đối tượng nghiên cứu -------------------------------------------------------3
1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU-------------------------------------------------------3
CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU-----5
2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN--------------------------------------------------------5
2.1.1. Một số vấn đề cơ bản của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh -5
2.1.2. Tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận---------------------------8
2.1.3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh ------------------14
2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ---------------------------------------------22
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu ----------------------------------------------22
2.2.2. Phương pháp phân tích số liệu ---------------------------------------------22
CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO--------------------------------------------24
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU Y TẾ DOMESCO----------------------------------------------------------------24
3.1.1. Lịch sử hình thành ----------------------------------------------------------24
3.1.2. Các thành tích nổi bật đạt được -------------------------------------------25vii
3.2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG, SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG HOẠT
ĐỘNG CỦA CÔNG TY -----------------------------------------------------------------28
3.2.1. Lĩnh vực hoạt động của công ty -------------------------------------------28
3.2.2. Các sản phẩm sản xuất, dịch vụ của công ty -----------------------------29
3.2.3. Thị trường hoạt động của công ty -----------------------------------------29
3.3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC BỘ
PHẬN, PHONG BAN --------------------------------------------------------------------31`
3.4. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA BA
NĂM TỪ 2006 ĐẾN 2008 ---------------------------------------------------------------37
3.4.1. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2006 ---37
3.4.2. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2007 ---38
3.4.3. Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2008 ---38
3.5. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY ----------------------------41
3.5.1. Thuận lợi----------------------------------------------------------------------41
3.5.2. Khó khăn----------------------------------------------------------------------42
3.5.3. Phương hướng phát triển ---------------------------------------------------43
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO -------46
4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN CỦA CÔNG
TY QUA BA NĂM HOẠT ĐỘNG-----------------------------------------------------46
4.1.1. Phân tích tình hình tài sản --------------------------------------------------48
4.1.2. Phân tích tình hình nguồn vốn ---------------------------------------------56
4.2. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ----------------64
4.2.1. Phân tích doanh thu----------------------------------------------------------66
4.2.2. Phân tích chi phí -------------------------------------------------------------70
4.2.3. Phân tích lợi nhuận ----------------------------------------------------------73
4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THÔNG
QUA CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH -------------------------------------------------------75
4.3.1. Hệ số khả năng thanh toán--------------------------------------------------75
4.3.2. Tỷ số hoạt động --------------------------------------------------------------78
4.3.3. Tỷ số đòn bẩy tài chính -----------------------------------------------------82viii
4.3.4. Tỷ số sinh lợi -----------------------------------------------------------------84
4.3.5. Hiệu quả sử dụng lao động -------------------------------------------------87
CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ
HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP
KHẨU Y TẾ DOMESCO --------------------------------------------------------------90
5.1. NHỮNG TỒN TÀI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA CÔNG TY TRONG
QUÁ TRÌNH KINH DOANH-----------------------------------------------------------90
5.2. ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI, ĐE DỌA CỦA CÔNG TY
TRONG THỜI GIAN QUA VÀ SẮP ĐẾN -------------------------------------------90
5.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM GIÚP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ---------------------------------------------92
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ---------------------------------------96
6.1. KẾT LUẬN-----------------------------------------------------------------------96
6.1. KIẾN NGHỊ ----------------------------------------------------------------------97
TÀI LIỆU THAM KHẢO----------------------------------------------------------------98


Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuât nhập khẩu y tế domesco
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh công ty cổ phần xuât nhập khẩu y tế domesco sẽ giúp ích cho bạn.