Đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH ĐỒNG THÁP


Luận văn dài 102 trang

1.1. SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI . 1

1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2

1.2.1. Mục tiêu chung . 2

1.2.2. Mục tiêu cụ thể . 2

1.3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2

1.3.1. Phương pháp thu thập số liệu 2

1.3.2. Phương pháp phân tích số liệu 3

1.3.3. Công cụ phân tích . 4

1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU . 4

1.5. LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 4

CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN

VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 6

2.1. CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG BÀI VIẾT 6

2.1.1. Khoa học 6

2.1.2. Kỹ thuật 6

2.1.3. Hiệu quả . 7

2.1.4. Khái niệm về doanh thu, chi phí và lợi nhuận . 8

2.1.5. Số liệu 11

2.1.6. Nguồn lực doanh nghiệp . 11

2.2. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KHI ỨNG DỤNG KHKT

VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 11

2.2.1. Hiệu quả xã hội 11

2.2.2. Hiệu quả môi trường . 11

2.2.3. Các tỷ số tài chính 12

2.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỐ LIỆU . 13

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ TỈNH ĐỒNG THÁP 15

3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - v
XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP . 15

3.1.1. Điều kiện tự nhiên của tỉnh Đồng Tháp 15

3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh Đồng Tháp 17

3.1.2.1. Điều kiện xã hội . 17

3.1.2.2. Điều kiện kinh tế . 20

3.2. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÁC

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TRONG TỈNH 24

3.2.1. Cơ cấu ngành nghề kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 24

3.2.2. Số lượng và cơ cấu doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh Đồng Tháp . 25

3.2.3. Vai trò doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh Đồng Tháp . 28

3.2.4. Hiện trạng của việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào

quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 30

3.2.4.1.Tỷ trọng sử dụng máy móc thiết bị: . 30

3.2.4.2. Các mô hình KHKT đang ứng dụng tại tỉnh Đồng Tháp 32

CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VÀ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG

TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH ĐỒNG THÁP . 33

4.1. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT LIÊN QUAN ĐẾN CÁC NGUỒN LỰC

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 33

4.1.1. Các nguồn lực của quá trình sản xuất của doanh nghiệp . 33

4.1.1.1. Nguồn lực lao động . 33

4.1.1.2. Nguồn lực vốn . 38

4.1.1.3. Kỹ thuật sản xuất . 40

4.1.1.4. Định hướng phát triển của các doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp . 49

4.2. PHÂN TÍCH SỰ LỰA CHỌN CỦA DOANH NGHIỆP TRONG

VIỆC QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚI 50

4.2.1. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng KHKT

của DN . 50

4.2.2.Thời điểm thay đổi công nghệ sản xuất kinh doanh . 55

4.2.3. Những yếu tố doanh nghiệp quan tâm khi áp dụng KHKT mới . 57

4.2.4. Những nguồn tham khảo giúp doanh nghiệp mua công nghệ mới . 58

4.3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHKT VÀO SXKD vi
VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KHI

ÁP DỤNG KỸ THUẬT MỚI . 61

4.3.1. Phân tích hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp vừa và nhỏ 61

4.3.2. Phân tích hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp với tác động

của khoa học và kỹ thuật 63

4.3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp 63

4.3.2.2. Đánh giá mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp với tác động

của khoa học kỹ thuật . 63

4.4. SO SÁNH VỀ VIỆC ỨNG DỤNG KHKT VÀO SXKD GIỮA NHÓM

DNVVN PHÂN THEO NGÀNH NGHỀ KINH DOANH: . 66

4.5. SO SÁNH VỀ VIỆC ỨNG DỤNG KHKT VÀO SXKD GIỮA NHÓM
DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VỚI NHÓM DOANH NGHIỆP LỚN . 70
4.5.1. Các ứng dụng KHKT các doanh nghiệp lớn đang áp dụng 70

4.5.2. So sánh khả năng quản lý và ứng dụng KHKT . 71

4.5.3. So sánh hiệu quả sản xuất . 74

CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG

TIẾN BỘ KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH

CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ . 77

5.1. NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, CƠ HỘI VÀ MỐI ĐE DỌA

TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 77

5.1.1. Những thuận lợi 77

5.1.2. Những khó khăn . 78

5.1.3. Cơ hội . 79

5.1.4. Mối đe dọa . 80

5.2. GIẢI PHÁP ĐỂ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA

DOANH NGHIỆP ĐẠT HIỆU QUẢ HƠN . 81

5.2.1. Về mặt kỹ thuật 81

5.2.2. Về vốn 81

5.2.3. Về thị trường và việc xúc tiến thương mại 82

5.2.4. Về thông tin 83

5.2.5. Về lao động 84

5.2.6. Về giải pháp xây dựng thương hiệu 84 vii
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 86

6.1. KẾT LUẬN . 86

6.2. KIẾN NGHỊ 86

6.2.1. Đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ . 86

6.2.2. Đối với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành 87

6.2.3. Đối với Nhà nước . 88


Xem Thêm: đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu đánh giá hiệu quả ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừ sẽ giúp ích cho bạn.