Mục lục
Lời nói đầu 1
Chương I. Cơ sở lý thuyết về xây dựng hệ thống marketing mix của doanh nghiệp trong kinh doanh 3
I. Khái quát về marketing quốc tế 3
1. Khái quát chung về marketing quốc tế 3
2. Tầm quan trọng và sự cần thiết marketing quốc tế 5
3. Marketing xuất khẩu - một hình thức của marketing quốc tế 6
II. Tầm quan trọng của marketing xuất khẩu 7
1. Marketing trong hoạt động kinh doanh quốc tế 7
2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu 8
3. Tầm quan trọng của marketing xuất khẩu 8
III. Hệ thống marketing mix trong hoạt động xuất khẩu 10
1. Chính sách về sản phẩm 10
2. Chính sáh giá 14
3. Chính sách về kênh phân phối 16
4. Chính sách về xúc tiến hỗn hợp 18
Chương II. Thực trạng về việc xây dựng hệ thống marketing mix của Công ty giầy Thượng Đình trên thị trường quốc tế 21
I. Tổng quan về Công ty giầy Thượng Đình 21
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 21
2. Mục đích hoạt động 23
3. Nhiệm vụ của Công ty 23
4. Phạm vi hoạt động 24
5. Cơ cấu tổ chức bộ máy Công ty 24
II. Kết quả hoạt động sản xuất của Công ty 25
1. Những kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 1998- 2002 25
2. Kết quả hoạt động xuất khẩu của công ty 27
III. Thực trạng về hệ thống marketing mix của Công ty trên thị trrường quốc tế 35
1. Chính sách sản phẩm 35
2. Chính sách giá 36
3. Chính sách phân phối 37
4. Chính sách giao tiếp khuyếch trương 39
Chương III. Những giải pháp hoàn thiện hệ thống marketing mix của Công ty trên thị trường quốc tế 40
I. Một số đánh giá về tình hình thị trường giầy da trên thế giới 40
II. Một số giải pháp marketing mix trên thị trường quốc tế 42
1. Chính sách sản phẩm 42
2. Chính sách giá cả 46
3. Chính sách phân phối 49
4. Chính sách xúc tiến hỗn hợp 51
III. Kiến nghị về việc thành lập phòng Marketing 53
1. Nhiệm vụ của phòng 54
2. Các yêu cầu khi thực hiện dự án 55
Tài liệu tham khảo 56
Kết luận 57
[charge=150]http://up.4share.vn/f/5968606a6a606c6f/MAR52.doc.file[/charge]

Xem Thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing Mix của Công ty giầy Thượng Đình trên thị trường quốc tế
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống Marketing Mix của Công ty giầy Thượng Đình trên thị trường quốc tế sẽ giúp ích cho bạn.