Đề tài: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trần Phú


MỤC LỤC
Lời Mở Đầu
Chương 1 : Lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
1. 1. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 2
1.1.1-Tài sản lưu động và vốn lưu động của doanh nghiệp: 2
1.1.2- Phân loại vốn lưu động của doanh nghiệp: 3
1.1.3 Nguồn VLĐ của doanh nghiệp: . 5
1.1.4. Kết cấu VLĐ và các nhân tố ảnh hưởng đến kết cấu VLĐ của doanh nghiệp 6
1.1.5 Nhu cầu VLĐ và việc xác định VLĐ của doanh nghiệp . 7
1.2 Hiệu quả sử dụng vốn VLĐ và sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp . 10
1.2.1Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp . 10
1.2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá hiệu quả sử dụng VLĐ của doanh nghiệp . 13
1.3- Phương hướng , biện pháp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 15
1.3.1-Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác tổ chức ,quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động 14
1. 3.2-Một số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp : 17
Chương II . 21
Tình hình sử dụng VLĐ và hiệu quả sử dụng VLĐ ở công ty cơ điện Trần Phú . 21
2.1 Khái quát về công ty cơ điện Trần Phú . 21
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 21
2.1.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cơ điện Trần Phú trong những năm gần đây 27
2.1.4. Tình hình tài chính của công ty năm 2002 . 28
2.2 Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trần Phú 31
2.2.1 Những thuận lợi và khó khăn của công ty cơ điện Trần Phú trong những năm vừa qua . 31
2.2.2 Nguồn vốn kinh doanh và tổ chức nguồn vốn kinh doanh tại công ty Cơ điện Trần Phú 32
2.2.2.1 Nguồn vốn kinh doanh của công ty 32
2.2.2.2 Tổ chức, quản lý sử dụng nguồn vốn lưu động của công ty cơ điện Trần Phú . 34
2.3 Đánh giá hiệu quả tổ chức, quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trần Phú 40
2.3.1 Đánh giá về khả năng thanh toán 40
1- Số tiền phải thanh toán 41
2.3.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trần Phú 43
2.3.2.1Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua(2001 và 2002 ) . 43
2.3.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trần Phú . 45
2.4 Một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý sử dụng vốn lưu động của công ty: 47
Chương III : Một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cơ điện trần phú 49
3. 1 Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: 49
3.2.Một số biện pháp đề xuất nhăn góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ tại Công ty cơ điện Trần Phú : 50
3. 2. 1 Xác định chính sách bán chịu phù hợp, kiểm soát nợ phải thu và có các biện pháp nhanh chóng thu hồi nợ : 50
3.2.2- Đầu tư để khai thác nguồn hàng, đảm bảo dự trữ vật tư hợp lý nhằm giảm tỷ trọng hàng tồn kho 52
3. 2. 3 Huy động nguồn vốn hợp lý nhằm giảm chi phí sử dụng vốn . 53
3.2.4 Có biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh 54
3.2.5 Chú trọng tìm kiếm thị trường mới, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 54
3.3.Một số kiến nghị với nhà nước . 55
Kết luận


Xem Thêm: Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trầ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức quản lý và sử dụng vốn lưu động tại công ty cơ điện Trầ sẽ giúp ích cho bạn.