Đề tài: Tìm hiểu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ cung ứng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Ân Thi tỉnh Hưng Yên

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1 Tính cấp thiết của vấn đề
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Đối tượng nghiên cứu
1.4 Phạm vi nghiên cứu
PHẦN II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
2.1 Cơ sở lý luận
2.1.1 Một số khái niệm cơ bản
2.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh
2.1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh
2.1.1.3 Khái niệm lợi thế cạnh tranh
2.1.2 Sự cần thiết nâng cao năng lực cạnh tranh của DN
2.1.3. Nội dung và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của hàng hóa
2.1.3.1 Nội dung
2.1.3.2 Yếu tố cấu thành sức cạnh tranh cho sản phẩm của DN
2.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá khả năng canh tranh của doanh nghiệp
2.1.4.1 Thị phần
2.1.4.2 Tỉ suất lợi nhuận
2.1.4.3 Doanh số bán ra
2.1.4.4 Tỷ lệ chi phí marketing/ tổng doanh thu
2.1.4.5 Uy tín của doanh nghiệp
2.1.5 Các công cụ cạnh tranh chủ yếu của Doanh Nghiệp
2.1.5.1 Giá cả
2.1.5.2 Chất lượng và đặc tính sản phẩm
2.1.5.3 Hệ thống kênh phân phối và lưu thông hàng hóa
2.1.5.4 Khuyến mại
2.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp
2.1.6.1 Các nhân tố khách quan
2.1.6.2 Các nhân tố chủ quan
2.2 Cơ sở thực tiễn
2.2.1 Trên thế giới
2.2.2 Ở Việt Nam
2.3 Tổng quan và đánh giá các nghiên cứu có liên quan trước đây
PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1 Đăc điểm địa bàn nghiên cứu
3.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của các Doanh nghiệp nông nghiệp tiến hành nghiên cứu
3.1.4 Tình hình tài sản và nguồn vốn của Doanh nghiệp
3.2. Phương pháp nghiên cứu
3.2.1 Phương pháp thu thập thông tin
3.2.1.1 Thông tin thứ cấp
3.2.2 Xử lý thông tin
3.2.3 Phương pháp phân tích thông tin
3.2.3.1 Phương pháp định lượng
3.2.3.2 Phương pháp định tính
3.2.3.3 Phương pháp chuyên môn
4.1. Thực trạng và hoạt động của các Doanh nghiệp nông nghiệp trên địa bàn huyện
4.1.1. Thực trạng về sản xuất và tiêu thụ của các DNNN
4.1.2.2 Khả năng cạnh tranh bằng các yếu tố phi giá
4.1.2.3 Ma trận SWOT của Công ty
PHẦN V. KẾT LUẬN
5.1. Kết luận
5.2. Kiến nghị


Xem Thêm: Tìm hiểu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ cung ứng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của các Doanh nghiệp vừa và nhỏ cung ứng sẽ giúp ích cho bạn.